loader image
Страницата се зарежда...

Върховен касационен съд

Avatar photo
13406 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

не е обусловил решаващата воля на въззивния съд, поради което и поради липсата на общата предпоставка по чл. 280, ал. 1 ГПК, по този въпрос касационно обжалване не следва да бъде допуснато. Както бе посочено съдът изрично е приел, че с оглед установените и предвидени от страните в договора особени непредвидени обстоятелства, ищецът не дължи обезщетение за забавата си за период от 43 дни, през които не е могъл да изпълнява задълженията си именно поради тези обстоятелства. В този смисъл съдът е възприел изцяло доводите на касатора, че не дължи обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства, които са: обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. Всъщност с този въпрос, касаторът по същество оспорва правилността на изводите на съда относно периода, през който са били налични посочените обстоятелства, като следва да се посочи обаче, че невъзприемането на поддържаните от дадена страна тези само по себе си не означава, че е налице осъществено от съда нарушение при осъществяване на решаващата му дейност, а несъгласието на тази страна с възприетата в решението фактическа обстановка и направените правни изводи, е предмет на преценка на правилността на решението по същество, на основанията по чл. 281, т. 3 ГПК и извън въведеното с ал. 2 на чл. 280 ГПК основание за допускане на касационно обжалване – очевидна неправилност, не може да бъде разгледано в настоящата фаза на селекция на касационните жалби.

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

дали е възможно същите да са получени при констатирания механизъм на ПТП и каква е била скоростта на удара между двата автомобила, а е посочил единствено /освен фактите, които са безспорни за това как е настъпило процесното ПТП, които съвпадат с тези, изложени от вещото лице Топузян/, че механизмът на удара е – удар от автомобил с маса 1,4 тона, нанесен при движение назад с ниска скорост върху автомобил с маса 1,8 тона. Въззивният съд е установил също така, че от друга страна обаче вещото лице Д. е изложило мотивирано обяснение за това, как с тази ниска скорост са причинени толкова сериозни увреждания на процесния автомобил - автомобилът, който е понесъл удара е модел с автоматична скоростна кутия и със система за автоматично активиране на паркинг спирачката при изгасен двигател, като е проектиран със система за пасивна безопасност, част от която са изключително меките и чупливи елементи на предната част на автомобила, чиято цел е да поемат кинетичната енергия докато се разрушават и по този начин да предпазят от увреда телата на водача и пътниците в автомобила, както тези на пешеходците и велосипедистите /обстоятелства, които не е съобразени от вещото лице Топузян/. Понеже МПС „Опел З.“ е нанесло удара с най-здравата си част по най-слабата част на неподвижното и застопорено от паркинг функцията на автоматичната си скоростна кутия и автоматично активиращата се паркинг спирачка на МПС марка „Мерцедес“, щетите по процесния автомобил са значително повече. Въззивният съд е изразил становище, че този извод на експерта Д. почива на обективните факти по делото, касаещи особеностите на модела на застрахования автомобил, които не са съобразени от вещото лице Топузян, поради което е намерил, че всички описани от представителите на застрахователя вреди се намират в причинно-следствена връзка с процесното ПТП. В този смисъл е посочил, че застрахователното обезщетение в конкретния казус следва да се определи съобразно стойността на частите, описана във фактурата на л. 10 от делото на РС Бургас, ведно със стойността на труда за ремонта, боята и материалите, посочени в проформа фактурата - каквото е искането на ищеца /стойността им според двамата експерти е по-висока/ - 307.50 лв. или общо дължимото обезщетение е в размер на 5503,17 лв., като от него следва да се приспадне платеното вече от застрахователя обезщетение в размер на 297.77 лв.
Специалното ни предложение - Абонамент "Черен петък" - Ви очаква през следващите 7 дни!
Само за нови потребители! Побързайте и поръчайте преди:
+

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!