съдия Василка Илиева

Avatar
107 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 638 от 01.08.2019 г. по гр. д. № 3832/2016 г.

Следва ли лице, чието задължение възниква при отправяне на особена покана, да бъде поканено втори път, за да изпадне в забава на длъжника и да започне да дължи лихва за забава по чл. 86, ал. 1 ЗЗД?

Решение № 131 от 23.07.2019 г. по гр. д. № 2963/2018 г.

Задължен ли е работодателят да обяви извършването на съкращение и задължен ли е да изиска от работниците и служителите информация за образованието и квалификациите, които притежават преди да открие процедура по подбор?
Решение

Решение № 134 от 01.08.2018 г. по гр. д. № 4159/2017 г.

Какви са допустимите доказателствени средства за доказване получаването на трудово възнаграждение и командировъчни пари и следва ли последните да бъдат конкретизирани по пера, съобразно Наредба за служебните командировки и специализации?
Решение

Решение № 72 от 25.06.2018 г. по гр. д. № 1934/2017 г.

Относно правомощията на въззивния съд да се произнесе по всички обосновани оплаквания на въззивника, като извърши собствена оценка на събраните доказателства във връзка с твърденията на страните и изложи собствени мотиви по основателността на предявените претенции.
Решение

Решение № 4 от 23.06.2017 г. по т. д. № 50183 / 2016 г.

Необходимо ли е изправната страна да определя допълнителен срок за изпълнение по реда на чл. 87, ал. 1 ЗЗД, ако страните предварително са установили условията, при сбъдване на които изправната страна може да развали договора ? Какви критерии следва да прилага съдът при преценка за това какъв е разумният допълнителен срок по чл. 87, ал. 1 ЗЗД, има ли значение периодът на изтеклата вече до поканата забава, както и положената от кредитора дължима грижа?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО