Съдии Актове, докладвани от съдия Василка Илиева

съдия Василка Илиева

Avatar
127 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №115/31.07.2020 по дело №1199/2018

За правомощията на въззивната инстанция при констатирана в хода на въззивното производство нередовност на исковата молба.

Определение №298/31.07.2020 по дело №1487/2020

При липса на твърдения допустимо ли е такива да бъдат вменявани със съдебен акт, в случая нито в исковата молба и допълненията към нея не сме излагали твърдения за наличие на устна заповед за прекратяване на трудовите правоотношения каквито твърдения са вменени от двете инстанции?
Невръчването на заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на работника означава ли липса на уволнение?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №116/24.07.2020 по дело №1960/2019

Подлежат ли на проверка за истинност оценъчни съждения и фактически твърдения и има ли клеветнически характер твърдение, което се основава на истински факти, и противоправно ли е изразяването му?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №114/24.07.2020 по дело №1980/2017

С т.1 от ТР № 1/ 09.07.2019 г. по т.д. № 1/ 2017 г. на ОСГТК на ВКС е прието, че въззивно решение, постановено при наличие на основание за спиране по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, е недопустимо. В този смисъл е и разяснението в т.8 на ТР №1/17.07.2001г. на ОСГК на ВКС, което се прилага в тази част и при действието на ГПК от 2008г. поради аналогичност на правната уредба, а именно: съществуващата връзка на преюдициалност между делата е отрицателна процесуална предпоставка за упражняване на правото на иск по обусловеното дело, за която съдът следи служебно.

Определение №544/20.07.2020 по дело №4622/2019

В съответствие с нормите на чл. 5 ГПК и чл. 7 ГПК съдът служебно следи за спазването на съществените процесуални норми, обуславящи валидността и допустимостта на съдебните решения във всяко положение на делото, в това число и в стадия на селектиране на касационните жалби.