съдия Васил Христакиев

Avatar
8 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №203/30.06.2020 по дело №345/2020

Относно отговорността на ответника за направените от ищеца разноски в случаите, когато исковото производство по реда на чл. 422 ГПК е прекратено поради липса или просрочие на възражението по чл. 414 ГПК.

Определение №368/28.05.2020 по дело №2729/2019

Относно наличието на правен интерес за предявяването на главен иск по чл. 124 ГПК за установяване на нищожност на решения, взети от управителя на ответника - касационен жалбоподател, за освобождаване на управителя на дъщерното дружество и за назначаване на нов управител, съединен с евентуален иск по чл. 71 ТЗ за отмяната им.

Определение №163/11.05.2020 по дело №596/2020

Относно възможността на ищеца на ищеца за избор на местна подсъдност в случаите по чл. 115, ал. 2 ГПК.

Решение №101/13.02.2020 по дело №2992/2018

Има ли правно действие новото вписване на ипотеката, предвидено в чл. 172, ал. 2 ЗЗД, спрямо третите лица, придобили и вписали правата си върху имота, служещ за обезпечение, преди извършването на това вписване, но в рамките на действието на вписването по чл. 172, ал. 1 ЗЗД?

Решение №119/11.02.2020 по дело №2108/2018

Обезсилване на заповед за изпълнение и издаден въз основа на нея изпълнителен лист е допустимо само в изрично предвидените хипотези: от заповедния съд в случаите по чл. 415, ал. 5 ГПК и чл. 414а ГПК, ал. 4 и 6, от въззивния съд в заповедното производство в случаите по чл. 423, ал. 3, изр. 4 ГПК и от съда, сезиран с иска по чл. 422 ГПК в случаите на прекратяване на производството. В тези случаи обезсилването се явява законна последица на предвидените в цитираните разпоредби обстоятелства. Във всички останали случаи обезсилването е недопустимо предвид липсата на предвидена в закона възможност за това. Поради това искане в този смисъл не може да бъде предмет на самостоятелен иск, нито да бъде съединено с иск по чл. 270, ал. 2 ГПК, съответно сезираният с такова искане съд не дължи произнасяне, а произнасянето по такова искане е недопустимо.