съдия Васил Христакиев

Avatar
5 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №101/13.02.2020 по дело №2992/2018

Има ли правно действие новото вписване на ипотеката, предвидено в чл. 172, ал. 2 ЗЗД, спрямо третите лица, придобили и вписали правата си върху имота, служещ за обезпечение, преди извършването на това вписване, но в рамките на действието на вписването по чл. 172, ал. 1 ЗЗД?

Решение №119/11.02.2020 по дело №2108/2018

Обезсилване на заповед за изпълнение и издаден въз основа на нея изпълнителен лист е допустимо само в изрично предвидените хипотези: от заповедния съд в случаите по чл. 415, ал. 5 ГПК и чл. 414а ГПК, ал. 4 и 6, от въззивния съд в заповедното производство в случаите по чл. 423, ал. 3, изр. 4 ГПК и от съда, сезиран с иска по чл. 422 ГПК в случаите на прекратяване на производството. В тези случаи обезсилването се явява законна последица на предвидените в цитираните разпоредби обстоятелства. Във всички останали случаи обезсилването е недопустимо предвид липсата на предвидена в закона възможност за това. Поради това искане в този смисъл не може да бъде предмет на самостоятелен иск, нито да бъде съединено с иск по чл. 270, ал. 2 ГПК, съответно сезираният с такова искане съд не дължи произнасяне, а произнасянето по такова искане е недопустимо.

Решение №118/07.02.2020 по дело №51/2019

За правомощията на въззивния съд за служебно попълване на делото с факти и доказателства.

Определение №41/23.01.2020 по дело №2951/2019

Подлежи ли на вписване по реда на ПВ, респ. в имотния регистър, пристъпването към изпълнение по реда на ЗОЗ върху отделни активи – недвижими имоти на търговско предприятие, предмет на особен залог.

Определение № 371 от 09.08.2019 г. по т. д. № 1389/2018 г.

По отношение мотивиране спирането на производството по исковете по чл. 76, ал. 1 ЗМГО.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО