съдия Ваня Атанасова

Avatar
54 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №49/25.06.2020 по дело №2427/2019

Относно правомощията на съда да извършва косвен съдебен контрол за материална законосъобразност на влязло в сила реституционно решение по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ, както и задължението на въззивния съд да обсъди въведените от страните доводи и възражения.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №38/05.06.2020 по дело №2660/2019

Предприетата от ищеца защита на правото на собственост чрез предявяване на иск по чл. 108 ЗС обхваща и защита на правомощието владение като част от съдържанието на правото на собственост. Уважаването на иска по чл. 108 ЗС ще има за последица и предаване на вещта във владение на ищеца, с което целта на иска по чл. 76 ЗС ще бъде постигната. Затова, при наличието на висящо производство по чл. 108 ЗС, искът по чл. 76 ЗС, предявен от същия ищец срещу същия ответник и за същия имот, се явява лишен от правен интерес. Тази хипотеза е уредена изрично с разпоредбата на чл. 359 ГПК, предвиждаща, че лицето, което е предявило иск за собственост върху недвижим имот, не може да предяви иск за владение срещу същия ответник за същия имот, докато е висящо делото за собствеността (извън предвиденото в нормата изключение, когато владелческият иск е основан на нови факти – отнемане на владението след предявяване на иска за собственост по насилствен или скрит начин, което изключение в случая не е налице).

Определение №259/22.05.2020 по дело №746/2020

Налице ли е правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск за собственост върху идеални части от поземлен имот, за които ответникът се е снабдил с констативен нотариален акт за собственост и които не се застъпват със собствените на ищеца идеални части от имота, ако ответникът с процесуалното си поведение оспорва иска и претендира да е носител на отричаните от ищеца права и ако ищецът обосновава правния си интерес с необходимостта от внасяне на яснота и безспорност в отношенията между страните, че ответникът не е съсобственик на имота, наред с ищеца?
Определение

Определение №104/12.03.2020 по дело №3267/2019

Може ли да бъде придобит по давност недвижим имот частна държавна или частна общинска собственост в периода 19.04.1996г. - 01.06.2006г.?

Определение №39/27.02.2020 по дело №3666/2019

До кога най-късно може да бъде заявена валидно претенцията за разноски и да бъде представен документ за извършено плащане на претендираните разноски?