съдия Ваня Атанасова

79 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №53/19.04.2021 по дело №2629/2020

Изводът на въззивния съд, че извършеното от ответника незаконно пристрояване върху съсобственото на страните дворно място, пречи на ищците да упражняват правомощието ползване на поземления имот върху застроената площ, е несъответен на събраните по делото доказателства и не е съобразен с постановеното от същия съд, в същото производство и със същия акт съдебно решение по иска по чл.32, ал.2 ЗС, влязло в сила. Застроеният терен се намира изцяло в реалната част от поземления имот, разпределена за самостоятелно ползване на ответника, не попада изцяло или частично в реалната част, разпределена за самостоятелно ползване от ищците, нито в определената за общо ползване реална част от дворното място. Тези 13 кв.м. не намаляват свободната площ от имота, разпределена за самостоятелно ползване от ищците, а намаляват свободната площ от имота, разпределена за самостоятелно ползване от ответника. Ищците не твърдят, а и по делото няма данни процесната реална част от 13 кв.м. от лятната кухня да им пречи да упражняват правото си на собственост върху притежавания от тях първи жилищен етаж от жилищната сграда – същите не ограничават достъпа им до общите части, например до северния вход на двуетажната жилищна сграда (както правилно е приел първоинстанционният съд), а разположението им е такова, че не биха могли да причинят и засенчване на жилището на ищците. Като е приел, че незаконното пристрояване на лятната кухня пречи на ищците „да упражняват в пълнота правото си на собственост върху дворното място – като незастроено“ и е осъдил ответника да премахне пристроената реална част, въззивният съд е постановил решение, което е необосновано и с което е нарушена разпоредбата на чл. 109 ЗС.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №52/19.04.2021 по дело №2551/2020

Включването на реална част от чужд имот в поземлен имот по силата на одобрена кадастрална карта не води до възникване на съсобственост върху целия поземлен имот между собствениците на отделните реални части. Одобрената кадастрална карта има само удостоверително (декларативно), а не конститутивно действие. Тя не създава, не изменя, нито прекратява права и задължения. ЗКИР не съдържа правна норма, предвиждаща като последица на одобрената кадастрална карта възникване на съсобственост върху поземлен имот, ако същият е бил образуван от имоти на различни собственици. При действието на ЗТСУ (отм.), който е бил в сила към 1998 г. и след това, до 31. 03. 2001 г., застроителният и регулационен план (ЗРП) за обществено мероприятие по чл. 22 ЗТСУ /отм./ - чл. 25 ЗТСУ (отм.) няма пряко отчуждително и вещноправно действие. Отреждането на терен за обществено мероприятие по този план, който терен включва няколко имота, няма за последица изгубване на юридическата самостоятелност на включените в терена имоти, собствениците на тези имоти запазват собствеността си върху тях в кадастрални граници до отчуждаването им със заповедта по чл. 95 ЗТСУ /отм./ и правото на собственост върху отделните имоти не се трансформира в съсобственост върху общия парцел при условията на чл. 31 ЗТСУ /отм./. Разпоредбата на чл. 31 ЗТСУ /отм./, предвиждаща възникване на такава съсобственост по регулация, е приложима само за общи парцели по дворищнорегулационния план, но не и за парцели по плана за обществени мероприятия. По тези въпроси практиката на ВКС е единна и постоянна, обективирана в множество решения. При действието на ЗУТ, в сила от 31. 03. 2001 г., подробният устройствен план (ПУП) също няма отчуждително действие, освен в хипотезата на чл. 16 ЗУТ, която в случая не е налице.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №39/26.03.2021 по дело №938/2020

Относно възможността да носи гражданската отговорност за причинено увреждане от пътно-транспортно произшествие лице - водач на моторно превозно средство, с временно отнето свидетелство за правоуправление, което е освободено от наказателна отговорност, поради невъзможност да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, когато употребявайки алкохол се е поставило в състояние и на алкохолно опиянение.

Определение №110/24.03.2021 по дело №3416/2020

Да се провери допустим ли е иск за собственост (установителен или ревандикационен), предявен за складово помещение /мазе/, каквото не е изградено и не съществува в обективната действителност.

Определение №39/22.03.2021 по дело №419/2021

Спазено ли е изискването на чл. 264, ал. 1 ДОПК, ако при сключването на прехвърлителната сделка за недвижим имот прехвърлителят е участвал не лично, а чрез пълномощник и пълномощникът е представил пред нотариуса декларация по чл. 264, ал. 1 ДОПК, с нотариална заверка на подписа на прехвърлителя, извършена от нотариус с район на действие в друга държава, при спазване на установените за това правила?