съдия Ваня Атанасова

Avatar
47 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №3/06.01.2020 по дело №2787/2019

Относно правомощията на съда при тълкуване на неясна договорна клауза по реда на чл. 20 ЗЗД.
Относно задължението на въззивния съд при постановяване на решението да обсъди всички събрани по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност и взаимовръзка, а не избирателно само някои от тях, и да посочи кои факти приема за установени и кои не, както и въз основа на кои доказателства.
Дали действия, изразяващи се в препятстване на достъпа на етажен собственик до входната врата на жилищната сграда и до общото стълбище, осигуряващо достъп до всички самостоятелни жилищни обекти в сградата, както и в незаконно изграждане на метална стълба пред прозорците на жилищен обект в сградата, по своя характер са такива, че пречат да се упражнява правото на собственост върху самостоятелен жилищен обект в сградата от етажния собственик, лишен от достъп до общия вход и общата стълбищна клетка и пред чиито прозорци минава външната тръба?

Решение №159/12.12.2019 по дело №3305/2018

Очевидна неправилност, изразяваща се в очевидно несъответствие на извода на съда за наличие на нормативна забрана, предвидена в чл. 24 и чл. 26 ЗИСС /отм./ и в чл. 222 и 223 ЗБОП /отм./, за сключване на прехвърлителни сделки с имоти публична и частна общинска собственост.

Решение №160/05.12.2019 по дело №948/2019

Длъжен ли е съдът да приложи правната норма, съответна на действително осъщественото правно основание по иск за присъждане на обезщетение за подобрения и кои са приложимите правни норми при уреждане отношенията между етажните собственици, породени от извършени само от част от тях необходими разноски за поддържане и/или възстановяване на общите части или полезни разноски за подобряване на общите части на сградата?

Решение №161/02.12.2019 по дело №1073/2019

При съсобственост, възникнала от наследяване, необходимо ли е наследникът, претендиращ да е придобил по давност наследствена идеална част на друг сънаследник, да докаже, че е извършил действия, доведени до знанието на последния и обективиращи намерение за своене на неговата идеална част?
Отдаването под наем или аренда на наследствен имот и получаването на рента или наем представляват ли действия, обективиращи намерение за своене по отношение на несключилите договора и неполучилите граждански плодове наследници или съставляват действия по управление на общата вещ?
Когато и двете страни по делото се легитимират с констативни нотариални актове за собственост върху спорния имот, следва ли всяка от тях да докаже фактическия състав на удостовереното в акта придобивно основание?

Определение №165/10.10.2019 по дело №1560/2019

За задължението на съда при преценка основателността на направено възражение по чл. 78, ал. 5 ГПК да съобрази фактическата и правна сложност на делото и положените от адвоката усилия за защита правата на страната.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО