Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

от значим обществен интерес, когато е предвидено в закон, а след изменението от 01.01.2019г. /ДВ, бр. 77 от 18.09.2018г./, само когато е предвидено в специален закон. Административният договор е писмено съглашение между административен орган и граждани или организации /ал. 2/, сключва се в писмена форма и съдържа страни, предмет и съдържание, дата на сключване и подписи на страните, ако друго не е предвидено в специален закон /ал. 3/. Съгласно пар. 1, т. 1 Допълнителните разпоредби на ЗУСЕФСУ административен договор“ е изрично волеизявление на ръководителя на управляващия орган за предоставяне на финансова подкрепа със средства от ЕСИФ /сега ЕФСУ/, по силата на което и със съгласието на бенефициента се създават за бенефициента права и задължения по изпълнението на одобрения проект.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

в противоречие с практиката на ВКС, с актове на Конституционния съд на Република България /КС на РБ/ и на Съда на Европейския съюз /СЕС/ и които са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото, както и поради очевидна неправилност на въззивния съдебен акт:

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

от значение за изхода по конкретното дело е този, който е включен в предмета на спора, формирал е решаващата воля на съда и и е обусловил правните изводи по делото. Преценката за допускане на касационно обжалване се извършва ВКС въз основа на изложените от касатора твърдения и доводи с оглед критериите, предвидени в посочената правна норма.

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

от значение за изхода по конкретното дело е този, който е включен в предмета на спора и е обусловил правните изводи на съда по делото. Преценката за допускане на касационно обжалване се извършва ВКС въз основа на изложените от касатора твърдения и доводи с оглед критериите, предвидени в посочената правна норма.