съдия Емилия Василева

Avatar
181 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение

Определение №204/07.04.2020 по дело №1336/2019

За правомощията на въззивния съд при постановяване на решението му в контекста на чл. 269 ГПК.
Определение

Определение №165/25.03.2020 по дело №1287/2019

Относно предпоставките за приложението на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД във връзка с доказването на приноса за увреждането от страна на пострадалия, изследването и оценката на поведението на всеки един от участниците в движение по пътищата при настъпилото ПТП /деликтното поведение на водача и на пострадалия/.
Определение

Определение №147/18.03.2020 по дело №1126/2019

От кой момент настъпва погасителният ефект на прихващането в случаите, когато възражението за прихващане е направено в съдебния процес като средство за защита срещу предявен осъдителен иск за парично вземане, но вземането на ответника е установено със сила на пресъдено нещо в предходен процес?
Решение

Решение №30/19.03.2020 по дело №1421/2019

Правото на участие на страните в исковото производство е гарантирано с разпоредбите, уреждащи начина на призоваване. Разпоредбите на чл. 48 ГПК /отм./ и чл. 50, ал. 1 ГПК регламентират мястото на връчване на съобщения и призовки на търговци и юридически лица, вписани в съответния регистър, а именно на последния, посочен в регистъра, адрес. Съгласно чл. 50, ал. 3 ГПК връчването на търговци и на юридически лица става в канцелариите им и може да се извърши на всеки служител или работник, който е съгласен да ги приеме, като при удостоверяване на връчването връчителят е длъжен да посочи имената и длъжността на получателя. При положение, че е допустимо връчване на работник или служител в канцеларията на съда, то по аргумент на по-силното основание, дружеството следва да се счита за редовно призовано, ако заместник-председателят на Съвета на директорите получи книжата на регистрирания в търговския регистър адрес на управление на дружеството. Доколкото разпоредбите на чл. 48 ГПК /отм./ и чл. 50, ал. 3 ГПК не изискват упълномощаване на лицето, получило съобщението или призовката /работника или служителя/, като условие за редовност на връчването /призоваването/, подобно изискване не може да се поставя и за заместник-председателя на Съвета на директорите на дружеството.

Решение №10/25.02.2020 по дело №16/2019

1. По отношение на кои вноски следва да се уважи предявеният по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК иск за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост, ако предсрочната изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ – вноските с настъпил падеж към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК или вноските с настъпил падеж до приключване на устните състезания в първоинстанционното или въззивното производство по чл. 422, ал. 1 ГПК? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
2. Може ли обявяването на кредита за предсрочно изискуем да бъде извършено чрез връчване на препис от исковата молба по чл. 422, ал. 1 ГПК и приложеното към нея изявление за обявяване на кредита за предсрочно изискуем и представлява ли това факт, който трябва да бъде съобразен от съда по чл. 235, ал. 3 ГПК? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО