съдия Емилия Василева

Avatar
193 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №73/08.07.2020 по дело №322/2019

Съдът дължи произнасяне и защита само в рамките на заявеното искане и по начина, който е поискан от ищеца. Решението е недопустимо, когато не отговаря на изискванията, при които делото може да се реши по същество, т. е. когато решението е постановено въпреки липсата на право на иск или ненадлежното му упражняване, когато съдът е бил десезиран, когато липсва положителна или е налице отрицателна процесуална предпоставка. Съдът е длъжен да разгледа иска на предявеното основание и когато се е произнесъл по непредявен иск, по незаявена претенция постановеният съдебен акт е недопустим, тъй като липсва положителна процесуална предпоставка, обуславяща надлежно упражнено право на иск, за която съдът е длъжен да следи служебно. Съгласно Тълкувателно решение № 1/17.07.2001г. на ВКС, ОСГК дейността на въззивната инстанция има за предмет разрешаване на материалноправния спор, произнасяне по спорния предмет на делото, който се въвежда с исковата молба, като съгласно разпоредбата на чл. 269 ГПК и Тълкувателно решение № 1/2013 от 09.12.2013г. по тълк. дело № 1/2013г. на ОСГТК на ВКС въззивният съд дължи служебно произнасяне по валидността на решението изцяло, служебно произнасяне по допустимостта на първоинстанционния съдебен акт в обжалваната му част, а по останалите въпроси е ограничен от посоченото във въззивната жалба с уточненията в т. 1 и 2 на посоченото Тълкувателно решение.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №72/08.07.2020 по дело №500/2019

Допустимо ли е да се задължава дружеството – ответник да издаде акции или временни удостоверения на приносител след като със закон такава възможност е отменена?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №74/06.07.2020 по дело №345/2019

1. Допустима ли е актуализация на арендната вноска по аренден договор в случай, че страните по него са я договорили при подписването му или промяната задължително следва да е по реда на чл. 16, ал. 1 ЗАЗ?
2. Представлява ли изменение на аренден договор - в частта за задължителната арендна вноска, актуализацията на арендното плащане, уговорена между страните при подписване на договора?

Определение №257/06.07.2020 по дело №778/2020

Намира ли приложение разрешението, дадено с Тълкувателно решение по тълк. д. № 2/2017г. на ОСГТК на ВКС по отношение на иска по чл. 135 ЗЗД и преюдициалността на производството за вземането на кредитора и при предявените искове по реда на чл. 649 ТЗ в рамките на открито производство по несъстоятелност?

Определение №234/24.06.2020 по дело №1958/2019

Какъв е критерият за присъждане на разноски по частните производства, които не слагат край на исковия процес – съобразно уважаването/отхвърлянето на частната жалба или с оглед уважаването/отхвърлянето на иска с решението по същество на спора?
Ответникът има ли право на разноски по частните производства, ако след приключването на съответното частно производство последва прекратяване /в случая - частично/ на исковия процес и в този случай следва ли да бъдат присъдени на ответника разноски за частните производства - съобразно на прекратената част от иска?