Съдии Актове, докладвани от съдия Емилия Василева

съдия Емилия Василева

Avatar
204 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №133/19.11.2020 по дело №2306/2019

1. Може ли въззивният съд да постанови решението си въз основа на факти, твърдения за които не са наведени от страните в производството?
2. Годно доказателствено средство ли са свидетелските показания за установяване на факти, изискващи специализирани знания в областта на медицината и имащи значение за определянето на размера на застрахователното обезщетение?
Определение

Определение №227/19.11.2020 по дело №2184/2019

Искане за отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз за тълкуване на разпоредби от правото на Европейския съюз – чл. 4, § 2 и чл. 3, § 1 от Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори.

Определение №610/13.11.2020 по дело №2883/2019

Нормите на Закона за международния търговски арбитраж или тези на Конвенцията за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения /Нюйоркската конвенция/, приета на 17.12.1958г. и ратифицирана от България с Указ № 284 на Пленума на НС от 08.07.1961г. /Изв., бр. 57 от 18.07.1961г./, досежно влизането в сила и допускане на изпълнението се прилагат спрямо арбитражно решение, постановено от Международен арбитражен съд със седалище на институцията /мястото на нейната регистрация/ в чужбина в арбитражно производство, проведено на територията на РБългария при изрична уговорка, че мястото на арбитража е в [населено място]?

Определение №584/06.11.2020 по дело №2824/2019

Задължителен ли е анализът на степента на отличителност на защитените марки и тяхната разпознаваемост от потребителите при преценката за вероятност от объркване на потребителите или е достатъчно да се докаже само сходство между по-рано регистрираните марки и използваните знаци?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №108/21.10.2020 по дело №1287/2019

Длъжна ли е въззивната инстанция да изложи собствени мотиви на вьззивното решение, предвид факта, че е инстанция по същество, и длъжна ли е да се произнесе но спорния предмет на делото, след като подложи на самостоятелна преценка доказателствата и обсъди защитните тези на страните при съблюдаване на очертаните с въззивната жалба предели на въззивното производство?
За прилагането на критериите за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД при определяне на обезщетението за претърпени неимуществени вреди.
За предпоставките за приложение на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД във връзка с доказването на приноса на увреждането от страна на пострадалия, изследването и оценката на поведението на всеки един от участниците в движение по пътищата при настъпилото ПТП /деликтното поведение на водача и на пострадалия/.