съдия Емилия Василева

Avatar
173 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №195/09.01.2020 по дело №3135/2018

За проверка на вероятната недопустимост на обжалвания въззивен съдебен акт с оглед извършване на преценка участието на синдика в производството пред първоинстанционния и въззивния съд след възобновяване на производството на основание чл. 637, ал. 3 ТЗ.
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №358/27.12.2019 по дело №747/2019

Допустим ли е иск по чл. 74, ал. 1 ТЗ за отмяна на решение на Общо събрание на съдружниците в ООД за освобождаване на управител на ООД, прието от същото Общо събрание след прието преди това решение за изключването на управителя като съдружник?
Приложима ли е санкцията по чл. 126 ТЗ по отношение на съдружник за действия, визирани в чл. 126, ал. 3 ТЗ, т. 1-3, но извършени от него в качеството му на управител, или отговорността му може да бъде реализирана само по реда на чл. 145 ТЗ?

Решение №166/18.12.2019 по дело №1445/2017

Допустимо ли е предявеният иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост да бъде уважен само за вноските с настъпил падеж, ако предсрочната изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ? Ако е допустимо, по отношение на кои вноски следва да се уважи искът – вноските с настъпил падеж към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК или вноските с настъпил падеж до приключване на устните състезания в първоинстанционното или въззивното производство по чл. 422, ал. 1 ГПК?
Условие ли е за уважаване на иска по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост, когато тя не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението, вноските с настъпил и ненастъпил падеж да бъдат разграничени в заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК, в извлечението от счетоводни книги и в исковата молба по чл. 422, ал. 1 ГПК?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №696/05.12.2019 по дело №500/2019

Допустимо ли е да се задължава дружеството – ответник да издаде акции или временни удостоверения на приносител след като със закон такава възможност е отменена?

Определение №683/29.11.2019 по дело №345/2019

Допустима ли е актуализация на арендната вноска по аренден договор в случай, че страните по него са я договорили при подписването му или промяната задължително следва да е по реда на чл. 16, ал. 1 ЗАЗ?
Представлява ли изменение на аренден договор - в частта за задължителната арендна вноска, актуализацията на арендното плащане, уговорена между страните при подписване на договора?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО