Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

в противоречие с практиката на ВКС, с актове на Конституционния съд на Република България /КС на РБ/ и на Съда на Европейския съюз /СЕС/ и които са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото, както и поради очевидна неправилност на въззивния съдебен акт:

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

от значение за изхода по конкретното дело е този, който е включен в предмета на спора, формирал е решаващата воля на съда и и е обусловил правните изводи по делото. Преценката за допускане на касационно обжалване се извършва ВКС въз основа на изложените от касатора твърдения и доводи с оглед критериите, предвидени в посочената правна норма.