Съдии Актове, докладвани от съдия Татяна Върбанова

съдия Татяна Върбанова

Avatar
157 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №602/12.11.2020 по дело №30/2020

Кои са предпоставките на чл.51, ал.2 ЗЗД за намаляване на претендирано с иск по чл.226, ал.1 КЗ /отм./ обезщетение за вреди при принос на пострадалия и необходимостта от доказване на приноса като условие за прилагане на разпоредбата на чл.51, ал.2 ЗЗД?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №130/29.10.2020 по дело №2283/2019

При наследяване на налични поименни акции, какво придобива всеки един от наследниците – индивидуална собственост върху реален брой акции, или идеална част от собствеността върху всяка една акция и приложима ли е разпоредбата на чл.177 ТЗ при наследяване на налични поименни акции.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №117/28.10.2020 по дело №1034/2019

За задължението на въззивния съд да обсъди прието по делото заключение на вещо лице заедно с останалите доказателства по делото, както и да изложи мотиви за размера на обезщетението по чл. 61, ал. 1 ЗЗД в случай, че са извършени строително-монтажни работи извън предмета на договора за обществена поръчка.

Определение №547/20.10.2020 по дело №2896/2019

За задължението на въззивния съд да изложи фактически и правни изводи по съществото на спора, след самостоятелна преценка на доказателствения материал по делото, като даде отговор на оплакванията в сезиращата го жалба и на доводите на страните.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №51/21.07.2020 по дело №3109/2018

Дали знанието за „опасност от неплатежоспособност“ по см. на чл. 115, ал. 1 ЗКИ може да се приравни на знание за „настъпила неплатежоспособност“ по см. на чл. 59, ал. 3 ЗБН?