съдия Боян Цонев

203 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №242/10.02.2021 по дело №4499/2019

При изследване на връзката между престъпното деяние по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД /отм./ и придобиването на имуществото, чието отнемане се иска, съдът следва ли да обсъди и извърши преценка на вида и характера на конкретната престъпна дейност, придобивните способи и евентуалните последващи трансформации на имуществото, както и на всички други твърдяни и установени по делото, релевантни факти и логически взаимовръзки?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №211/21.01.2021 по дело №64/2020

Следва ли въззивният съд да обсъди в съвкупност всички приети по делото доказателства?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №241/15.01.2021 по дело №3796/2019

Oтносно съотношението между иска по чл. 26, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД и иска по чл. 40 от ЗЗД, конкретно – в хипотеза, когато се претендира недействителност/нищожност на двустранен възмезден договор, сключен чрез представител на ищеца, при твърдения на последния за нееквивалентност на насрещните престации по договора, като основание на иска.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №240/15.01.2021 по дело №3944/2019

Длъжен ли е въззивният съд служебно да назначи експертиза, необходима за установяване на правнорелевантен факт по делото, при положение, че във въззивната жалба се съдържа оплакване за погрешно установяване на този факт от първата инстанция и за незаконосъобразно недопуснато от нея доказателствено искане за изслушване на такава експертиза?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №243/15.01.2021 по дело №481/2020

Относно задължението на въззивния съд да се произнесе по всички своевременно направени възражения и доводи, като обсъди и всички относими доказателства и релевантни обстоятелства по делото.