съдия Дияна Ценева

Avatar
233 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №364/05.08.2020 по дело №823/2020

Има ли действие за първоначалния взискател възбрана, наложена по изпълнително дело на присъединен кредитор?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №43/04.08.2020 по дело №2468/2019

Поради противоречие с т.1 от ППВС № 2/1982 г.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №44/03.08.2020 по дело №2499/2019

За задължението на гражданския съд да се произнесе по валидността на оспорен от страна по делото индивидуален административен акт, когато същият се противопоставя на лице, което не е било страна в производството по неговото издаване, и не е имало право да го обжалване.

Определение №362/03.08.2020 по дело №619/2020

Щом давностният срок е изтекъл по време на брака, правото на собственост се придобива от двамата съпрузи и имотът става съпружеска имуществена общност, т.е. в тази хипотеза двамата съпрузи не се третират като самостоятелни и отделни владелци, а се счита, че те упражняват една обща фактическа власт, откъдето следва, че срокът тече и за двамата, независимо дали владението е започнало от двамата съпрузи през време не брака, или единият от съпрузите е започнал да владее сам отпреди сключването на брака. При това положение и предвидените в чл. 115 ЗЗД и чл. 116 ЗЗД основания за спиране и прекъсване на давността ще имат действие и за двамата.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №45/20.07.2020 по дело №3181/2019

Отреждането за улица, която не е реализирана няма отчуждително действие, поради което тази площ остава съсобствена между съделителите при права, установени с влязлото в сила решение по допускане на делбата. Пропускът на съда да отрази в диспозитива на решението по извършване на делбата това обстоятелство, представлява очевидна фактическа грешка - волята на съда да извърши делба на целия имот, а не онази част от него, която попада в новообразуваните урегулирани поземлени имоти, не е отразена пълно в диспозитива на постановения съдебен акт.
Вземете годишен абонамент с 20% отстъпка. Използвайте промо код BTW20 до 30.09.2020Абонамент