съдия Дияна Ценева

266 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение

Определение №60129/17.08.2021 по дело №3238/2019

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Определение

Определение №60128/17.08.2021 по дело №2588/2020

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Определение №60109/29.07.2021 по дело №1416/2021

Искът по чл. 269 ДОПК е предвиден за защита на трети лица срещу предприети от публичния изпълнител действия, докато принудителното изпълнение върху вещта не е приключило. Това следва от разпоредбата на чл. 269, ал.3 ДОПК, съгласно която съдът уведомява публичния изпълнител за образуваното исково производство, като в този случай публичният изпълнител може да премине към друг способ за принудително събиране или да спре производството. Целта на иска е със сила на пресъдено нещо да бъде установено по отношение на длъжника и взискателя, че вещта, върху която е насочено изпълнението, не принадлежи на длъжника, а на третото лице, и по този начин да се отрече възможността за продължаване на принудително изпълнение върху тази вещ. В случаите, когато принудителното изпълнение е приключило с издаване на постановление за възлагане на вещта, третото лице може да защити правата си по реда на чл. 239, ал.2 ГПК, като предяви иск за собственост в едногодишен срок от публикуване в ДВ на постановлението за възлагане.
Определение по чл. 274 ал. 2 ГПК

Определение №60105/28.07.2021 по дело №1521/2021

Основание за прекратяване на съпружеската общност ли е налагането на възбрана върху имот, придобит през време на брака, за обезпечаване задължението на единия съпруг?

Определение №60108/28.07.2021 по дело №1876/2021

В случай на заявена услуга за издаване на удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания относно недвижим имот, необходимо ли е да бъде установена собствеността на имота и липсата на нарочен документ за собственост основание ли е за постановяване на отказ за издаване на такова удостоверение с оглед нормата на чл. 47, ал. 1 ПВ?