Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

е изведен и подадената касационна жалба. По първия въпрос се поддържа основание за достъп до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, а по втория – по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

не е изведен, нито е обосновано наличието на соченото основание за достъп до касационно обжалване. Съгласно разясненията, дадени в т. 1 ТР №1 от 19.02.2010 г. по тълк. д. №1/2009 г. на ОСГТК на ВКС, касаторът е длъжен да посочи правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело като израз на диспозитивното начало в гражданския процес. Касационният съд не е длъжен и не може да извежда правния въпрос от значение за изхода на конкретното дело от твърденията на касатора, както и от сочените от него факти и обстоятелства в касационната жалба. Непосочването на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело само по себе си е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

е предпоставена от субективното убеждение на жалбоподателите, че за въззивната инстанция е съществувала „несъмнена яснота, че трябва да потвърди решението на първата инстанция”, но с цел отмяна на това решение, е отменил дадения ход на делото по същество и е назначил разширената тройна съдебно техническа експертиза. По естеството си чрез така поставения въпрос жалбоподателите целят проверка на правилността на въззивното решение, каквато не може да бъде извършена в тази фаза на касационното производство.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

е предпоставена от субективното убеждение на жалбоподателите, че за въззивната инстанция е съществувала „несъмнена яснота, че трябва да потвърди решението на първата инстанция”, но с цел отмяна на това решение, е отменил дадения ход на делото по същество и е назначил разширената тройна съдебно техническа експертиза. По естеството си чрез така поставения въпрос жалбоподателите целят проверка на правилността на въззивното решение, каквато не може да бъде извършена в тази фаза на касационното производство.