съдия Дияна Ценева

Avatar
202 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение № 137 от 07.08.2019 г. по гр. д. № 2474/2019 г.

Може ли съдът да приема наличие на обективен идентитет между предмета на спора по две дела въз основа на съдебно- техническа експертиза, без да запознае страните с нея?

Определение № 88 от 23.05.2019 г. по гр. д. № 354/2019 г.

При представена комбинирана скица на поземления имот и намиращите се в него сгради, от която са видни данните, необходими за вписване, съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 3 ПВ във вр. с чл. 60 ЗКИР, т.1-7, и в която скица има данни за идентификатора на сградите, тяхната застроена площ, предназначение и етажност, необходимо условие ли е към молбата за вписване да се представя и скица за всяка сграда?

Решение № 3 от 25.04.2019 г. по гр. д. № 768/2018 г.

Дължат ли се направените от един от съделителите разноски за подобрения в съсобствения имот, ако при извършване на делбата този имот е поставен в негов дял? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)
За правомощията на въззивната инстанция в случаите на допуснато от първоинстанционния съд нарушение на съдопроизводствените правила във връзка с определяне на предмета на делото. (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

Решение № 2 от 22.04.2019 г. по гр. д. № 326/2018 г.

Kак следва да бъде доказан фактът, че „имотът няма друг собственик” по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗС в редакция ДВ бр. 92/1951 г.?

Решение № 179 от 08.04.2019 г. по гр. д. № 163/2018 г.

Дали с изтичане на срока по чл. 131 ГПК за отговор на исковата молба се преклудира възражението на ответника за нищожност по чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД – поради противоречие със закона, на договора, от който ищецът черпи права?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО