съдия Дияна Ценева

Avatar
213 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №174/15.01.2020 по дело №4472/2018

Представлява ли съдебната спогодба по дело за делба на наследствен недвижим имот, придобит от наследодателя по замяна от ТПС комисия, разпоредителна сделка по смисъла на чл. 18з, ал.3 ППЗСПЗЗ, и дали в тази хипотеза замяната запазва действието си и е пречка за реституция на имота?

Решение №173/07.01.2020 по дело №5406/2016

Дали наличието на висящ правен спор по чл. 26 ЗЗД между продавач и купувач относно валидността на сключен между тях договор за покупко - продажба е предюдициален по отношение на спор за собственост между продавача по този договор и последващ приобретател на имота, и съставлява ли основание по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК за спиране на производството по делото по иска за собственост?

Определение №567/13.12.2019 по дело №2468/2019

За допускане на въззивното решение до проверка по същество в частта, с която е отхвърлен искът за делба на дворното място - този въпрос следва да бъде разгледан във втората фаза на делбата, когато по отношение на самостоятелните обекти в сградата ще възникне етажна собственост и тогава дворното място ще бъде със статут на обща част по смисъла на чл. 38 ЗС.
Определение

Определение №211/29.11.2019 по дело №3011/2019

Възможно ли е при предявен отрицателен установителен иск за собственост да възникне правен интерес от главно встъпване по реда на чл. 225 ГПК и зависи ли главното встъпване от наличието на правен интерес на третото лице да бъде помагач на ответника?

Решение №153/18.11.2019 по дело №3645/2018

Дали липсата на надлежно издадена по реда на чл. 45, ал. 3 ППЗСПЗЗ скица за обособяване на прилежащ терен към съществуваща сграда има за последица нищожност на сделката за продажба поради невъзможен предмет?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО