Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Светла Цачева

съдия Светла Цачева

Avatar
390 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение

Определение №431/04.10.2019 по дело №2964/2019

Ищецът е основал иска си на твърдения, че ответникът е осчетоводил и издал фактури за несъществуващи негови задължения, въз основа на които се е снабдил със заповед за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК – обстоятелства, които не се оспорват от ответника. Действията на ответника съставляват извънсъдебно оспорване на оспорване на твърдението, че между страните не съществува правоотношение, въз основа на което ищецът да дължи суми за доставена вода за определен имот и период от време, което обуславя правния интерес на ищеца от предявения установителен иск – възможността ответникът отново да претендира суми за задължения за доставена вода за обекта за предходен делото период ще отпадне едва след като спорът относно съществуване на правоотношението бъде разрешен със сила на пресъдено нещо.

Решение № 124 от 18.07.2019 г. по гр. д. № 3057/2018 г.

Отговаря ли общината за вреди, причинени на пешеходец поради придвижването му по непочистено от сняг и/или лед улично платно?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 524 от 17.06.2019 г. по гр. д. № 1732/2019 г.

Отговаря ли държавата за вреди, претендирани от законодателна дейност на Народното събрание, изразяваща се в приемане на противоконституционна норма и в бездействие при изпълнение на задължението по чл. 22, ал. 4 ЗКС за уреждане на правните последици от противоконституционна норма?

Решение № 168 от 12.06.2019 г. по гр. д. № 2476/2018 г.

Kакви са правните последици на вписването на договор в регистъра на корабите при Изпълнителната агенция "Морска администрация", наети по договор за беърбоут чартър, когато корабът е нает от лице, непопадащо в обхвата на тези по чл. 39а, ал. 1 КТК и е плавал под българско знаме?
Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички въведени във въззивната жалба оплаквания за неправилност на първоинстанционното решение?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 458 от 22.05.2019 г. по гр. д. № 1332/2019 г.

Относно периода на действие на решението на общото събрание на етажната собственост за определяне размера на паричните вноски за разходи за управление и поддържане на общите части на сградата и прилага ли се автоматично размерът на таксите, определен за предходна година, когато решението на общото събрание на етажната собственост за следващата година е отменено по съдебен ред.