съдия Таня Райковска

69 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 92 от 24.07.2013 г. по търг. д. № 540/2012 г.

Трябва ли да се вземе предвид от решаващия съд и без да е въведено своевременно под формата на възражение, наличието на принос от страна на пострадалия за настъпване на вредата, при определяне размера на застрахователното обезщетение ?
Решение

Решение № 88 от 22.06.2010 г. по търг. д. № 911/2009 г.

Относно материалноправния въпрос, свързан с нищожност на неустойка при условията на чл. 26, ал. 1 ЗЗД при хипотезата на твърдяно противоречие с добрите нрави. Относно процесуалноправния въпрос, свързан с допустимост, съответно недопустимост на решаващия съд да се произнесе служебно, без направено искане от страната по делото, и да постанови намаляване на неустойката по чл. 92, ал. 2 ЗЗД.
Решение

Решение № 89 от 30.06.2010 г. по търг. д. № 985/2009 г.

Относно касационно обжалване на въззивното решение, само в частта му, с която е оставено в сила първоинстанционното решение от 05.03.2007 г. по гр. д. № 7900/2006 г. на СРС, с което е уважена претенцията по чл. 86, ал. 1 ЗЗД за сумата 1 263,07 лв., изчислена за времето от датата на плащане на застрахователното обезщетение от застрахователя на увреденото лице – 02.10.2001 г. до датата на предявяване на исковата молба – 06.04.2006 г.
Решение

Решение № 106 от 13.10.2010 г. по търг. д. № 1094/2009 г.

Относно конкуренцията между законите, уреждащи сходни правоотношения, и за възможността отговорността по главното правоотношение да бъде определена по специалния закон, а претенцията за лихви да се определи по друг, общ закон, при хипотеза на наличие на изрична уредба в специалния закон и на отговорност за лихви при присъждане на обезщетение по него.
Решение

Решение № 107 от 13.10.2010 г. по търг. д. № 1123/2009 г.

Относно доказателствената тежест за установяване на фактите по чл. 224 ТЗ, свързани с правото на всеки акционер да бъде информиран за въпросите, които ще се разглеждат от общото събрание.