съдия Теодора Нинова

съдия Теодора Нинова
120 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 404 от 07.02.2013 г. по гр. д. № 883/2011 г.

Относно начина, по който следва да се осъществи косвеният съдебен контрол върху заповеди и решения, с които се възстановява собственост съобразно разпоредбите на ЗВСНОНИ по ЗТСУ и др., който е решен в противоречие с т.4 на ТР № 6/10.05.2006 год. по т.дело № 6/2005 год. на ОСГК на ВКС. Нищожен ли е административен акт, издаден от некомпетентен по степен орган с оглед т.1 на ТР № 2/1991 год. на ОСГК на ВКС?
Решение

Решение № 405 от 29.01.2013 г. по гр. д. № 1246/2011 г.

Кой е приложимият нормативен акт за уреждане отношенията между ищеца и ответниците във връзка с наемното правоотношение – ЗНО /отм./ или ЗЗД? Какви са преобразуващите последици за наемното правоотношение за процесния имот след прехвърлянето на същия в патримониума на ищеца от Д. „Р.” и след приватизацията на [фирма] ?
Решение

Решение № 441 от 21.06.2013 г. по гр. д. № 323/2012 г.

Относно правоприемник ли е ДСГ на С., за да има права върху имота, предмет на спора, като преобразувано или реорганизирано Ю. на основание ЗЛС в редакция към 1956 г.
Решение

Решение № 422 от 13.03.2013 г. по гр. д. № 223/2012 г.

Какво е правното действие на вписването на искова молба и постановеното по нея решение и по-конкретно може ли да бъде противопоставено на трето лице-приобретател, влязлото в сила решение, с което са отречени правата на праводателя му, ако нито решението, нито исковата молба са били вписани, съответно ако вписването на исковата молба е загубило действие поради невписване на решението в преклузивния шестмесечен срок ?
Решение

Решение № 269 от 19.12.2013 г. по гр. д. № 654/2012 г.

Относно възможността да бъде придобит по давност имот по чл. 19 ЗСПЗЗ? Кои имоти попадат в приложното поле на посочената правна норма както и за доказателствената тежест при предявен установителен иск за собственост при позоваване на придобивна давност ?