съдия Трайко Лазаров

Avatar
3 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 55/1967 от 03.04.1967 г. по тълк. д. № 23/1967 г.

Kогато вземането за извършени подобрения е присъдено с влязло в сила решение и е обезпечено с право на задържане, дали тече погасителната давност по чл. 117, ал. 2 ЗЗД?
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 29 от 02.04.1962 г.

Mоже ли на собственика на един имот, в полза на когото е допусната ревандикация спрямо добросъвестен владелец, да се присъдят добивите от вещта за времето от предявяване на ревандикационния иск до връщането на вещта при положение, че на владелеца е обезпечено право на задържане до заплащане на направените от него подобрения?
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 50/1956 от 01.06.1956 г. по тълк. д. № 50/1956 г.

Седва ли да се спазват изискванията на чл. 33 ЗС при продажба на трето лице на наследство, без да са определени неговите предмети, като наследникът, който продава своите права от наследство, предложи на другите сънаследници да ги купят при същите условия, при които се е споразумял с третото лице, както и по въпроса какво ще бъде разрешението на същия случай, ако наследството се състои само от недвижими имоти?