съдия Тотка Калчева

Avatar
180 АКТА 0 КОМЕНТАРА
image_pdfimage_print
Решение

Решение № 77 от 08.07.2009 г. по т. д. № 2 / 2009 г.

Действителна ли е, при действието на чл. 387, ал. 2 и ал. 3 /отм./ ТЗ, клауза в застрахователен договор, която предвижда, че неплащането в срок на част от застрахователната премия има за последица прекратяване на правоотношението?
Решение

Решение № 128 от 19.06.2009 г. по т.д. № 269/2009 г.

Допустим ли е иск за отмяна на решения на общото събрание на съдружниците по чл. 74 ТЗ при загубване на качеството на съдружник от ищеца в хода на съдебното производство?
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 1/2008 от 15.06.2009 г. по тълк. д. № 1/2008 г.

1. Представлява ли нарушение на правото на регистрирана марка по смисъла на чл. 73, ал. 1 ЗМГО, във вр. с чл. 13, ал. 2, т. 3 ЗМГО осъществяване без съгласието на притежателя на марката на внос на оригинални стоки, знакът на марката върху които е поставен със съгласие на притежателя й?
2. Кога настъпва изчерпване на правото на марка по смисъла на чл. 15, ал. 1 ЗМГО в редакция до изм. с ДВ бр.73/2006г. в сила от 01.01.2007г. - с пускане на пазара от притежателя лично или с негово съгласие на стоки от рода/вида, за които марката е регистрирана, или с пускане на всяка индивидуално определена партида /екземпляр от стоката?
Решение

Решение № 4 от 25.02.2009 г. по търг. д. № 395/2008 г.

За действителността на уговорката за неустойка, респ. за нищожност на клаузата поради противоречие с добрите нрави, когато неустойката за забава се определя като процент върху главницата без краен срок за начисляването й.
Решение

Решение № 609 от 15.01.2009 г. по търг. д. № 323/2008 г.

От какъв порок страда въззивното решение, когато с него съдът не се е произнесъл по част от направените възражения за прихващане? М. ли да се правят последователни възражения за прихващане под условие, че насрещното вземане не е вече погасено в резултат на предходното възражение за прихващане?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО