съдия Тотка Калчева

Avatar
192 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №45/09.07.2020 по дело №1437/2019

За съотношението между правата на поръчващия да използва произведението по чл.42, ал.2 ЗАПСП и неимуществените права на автора по чл.15 ЗАПСП.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №47/25.06.2020 по дело №872/2019

Oтносно значението на уговорения в застрахователния договор начин и ред за установяване на вида и размера на вредата при настъпило застрахователно събитие във връзка с правото на застрахователя да откаже заплащането на застрахователно обезщетение по чл. 211, т. 2 КЗ /отм./.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №46/25.06.2020 по дело №1328/2019

За кой период се дължи лихва за забава и за кой период вземането за лихви за забава се погасява, когато искът е предявен след изтичане на повече от три години от изискуемостта на главното вземане?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №44/23.06.2020 по дело №1879/2019

За връзката между действията на делинквента - водач на МПС, и поведението на увредения при извършване на преценка дали увреденият е допринесъл за настъпване на вредите съгласно чл.51, ал.2 ЗЗД, в случай, че малолетният пострадал е пътувал в МПС без закопчан предпазен колан.

Определение №329/18.05.2020 по дело №2615/2019

Какво е значението на установените лимити за заплащане на извършени медицински дейности по отношение правата и задълженията на страните по договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки във връзка и с правото на здравноосигурените лица за достъп до медицинска помощ?