съдия Тотка Калчева

Avatar
177 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 3/2017 от 27.03.2019 г. по тълк. д. № 3/2017 г.

1. Когато извършеното плащане не е достатъчно, погасителният ефект за законната лихва за забава при неизпълнение на парично задължение настъпва при условията и в поредността по чл. 76, ал. 1 ЗЗД или при условията и в поредността по чл. 76, ал. 2 ЗЗД?
2. Как следва да се определи размерът на вземането на кредитора при предсрочна изискуемост по договор за заем/кредит - само в размер на непогасения остатък от предоставената по договора парична сума или се включва уговореното в договора възнаграждение (възнаградителни лихви) и/или законните лихви?

Решение № 237 от 11.01.2019 г. по т. д. № 2687/2017 г.

За приложението на разпоредбата на чл. 75, ал. 2 ЗЗД при уговорено в договора място на изпълнение.
Решение

Решение № 88 от 04.07.2018 г. по т. д. № 1728/2017 г.

За приложението на разпоредбата на чл. 95 ЗЗД в случай, че кредиторът е банка, а изпълнението се извършва чрез заверяване на сметка в същата банка съгласно чл. 305 ТЗ.
Определение

Определение № 296 от 07.06.2018 г. по т. д. № 2781/2017 г.

За правомощията и задълженията на въззивния съд да обсъди всички доказателства и всички, направени от страните доводи и възражения по делото.
Определение

Определение № 249 от 18.05.2018 г. по т. д. № 2687/2017 г.

Относно задължението за доставка на вещ - наличието на доминицилирана уговорка за местоизпълнението представлява ли косвено доказателство за надлежното изпълнение на лицето, намиращо се (в т. ч. развиващо своята професионална дейност и ракламиращо се) на адреса?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО