съдия Теодора Гроздева

Avatar
152 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение № 122 от 28.06.2019 г. по гр. д. № 2392/2019 г.

Приложима ли е разпоредбата на чл. 51 ЗН (Закона за наследството) по отношение на държавата?

Решение № 47 от 26.06.2019 г. по гр. д. № 682/2018 г.

Възниква ли вземането по чл. 31, ал. 2 ЗС, когато ползването на съсобствената вещ от един от съсобствениците е обусловено от спазването на нормативни изисквания, чието изпълнение зависи от съдействието на останалите съсобственици, а те не дават такова съдействие?

Решение № 109 от 20.06.2019 г. по гр. д. № 2562/2018 г.

Налице ли е правен интерес за ипотекарния кредитор и взискател по изпълнително дело от предявяването на положителен установителен иск за установяване на ипотечното му право спрямо трето на принудителното изпълнение лице, което извънсъдебно и в рамките на изпълнителното производство, но не по реда на чл. 440 ГПК, оспорва съществуването на това ипотечно право на взискателя?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 250 от 20.05.2019 г. по гр. д. № 66/2019 г.

Чия е доказателствената тежест за доказване правото на собственост по предявен положителен установителен иск за собственост /или ревандикационен иск/ в случаите, в които ищецът се легитимира с констативен нотариален акт по давност по чл. 587 ГПК, а ответниците- с акт за общинска или държавна собственост и договор за придобиване на собствеността от общината или държавата?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 241 от 08.05.2019 г. по гр. д. № 4645/2018 г.

Допустимо ли е съдебно решение, постановено по насрещен иск за собственост на имот, който иск е предявен преди първото заседание за разглеждане на предявен иск за делба на този имот, ако към момента на постановяване на това решение по насрещния иск с влязло в сила решение искът за делба вече е отхвърлен?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО