съдия Теодора Гроздева

Avatar
178 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №54/03.07.2020 по дело №1991/2019

1. Длъжен ли е въззивният съд при решаване на делото да извърши съвкупна преценка на всички представени по делото доказателства и да се произнесе по всички възражения и оспорвания на писмени доказателства? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
2. Допустимо ли е въззивният съд да основе решението си на изключено от първоинстанционния съд писмено доказателство, без никоя от страните по делото да е поискала това доказателство отново да бъде включено в доказателствения материал? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №56/03.07.2020 по дело №2786/2019

Как се определя размерът на обезщетението за извършени от съсобственик подобрения в съсобствен имот, когато извършилият подобренията съсобственик е действал и в свой интерес, като владелец на своята идеална част от вещта и държател на частите на останалите съсобственици, без знанието и съгласието на тези съсобственици- според пазарната оценка на подобренията, според направените разходи или според увеличената стойност на имота?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №55/03.07.2020 по дело №2196/2019

Искова молба е с неясна обстоятелствена част, в която не е посочено на какво правно основание за придобиване на собствеността се позовава ищецът и в искова молба не е посочено какъв правен интерес има ищецът да предяви установителен иск за собственост за имот.

Определение №99/01.07.2020 по дело №830/2020

Има ли ипотекарният кредитор, който не е участвал в производството по чл.108 ЗС, правен интерес от предявяване на иска за установяване по реда на чл.270, ал.1 ГПК на нищожност на съдебното решение, постановено в производството по 108 ЗС, с което е признато правото на собственост на трето лице върху недвижим имот, който е бил ипотекиран от кредитополучателя, който към момента на учредяване на ипотеката е бил собственик на имота и с което същият кредитополучател е осъден да предаде недвижимия имот на това трето лице?
Има ли ипотекарния кредитор, който не е участвал в производството по чл.108 ЗС, правен интерес от предявяване на иска за установяване на обстоятелството, че ипотекарният кредитор (който е учредил ипотеката върху собствен имот, който след това е реституиран на трето лице, което го е осъдило да му върне собствеността и владението) е собственик на целия ипотекиран имот, защото третото лице не е собственик поради нищожност на решението на ОСЗ и на решението на съда по чл.108 ЗС и от предявяването на иск, за да бъде принудено третото лице да върне собствеността и владението върху реституирания с нищожно решение имот?

Определение №273/27.05.2020 по дело №749/2020

Длъжен ли е етажен собственик да осигури достъп на останалите етажни собственици до общи части на сградата, които са разположени /изградени/ в самостоятелен обект- лична собственост на този етажен собственик?