съдия Тодор Домузчиев

Avatar
14 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 196 от 22.11.2013 г. по търг. д. № 665/2012 г.

Допустимо ли е съдружник в О. да бъде уведомен за Общото събрание на съдружниците чрез връчване на нотариална покана по реда на чл. 47 ГПК, след като в Търговския закон и Учредителния договор на дружеството е определен изричен и различен ред за това? Следва ли да е установена безспорно вина и нанесени вреди за дружеството, както и причинно-следствена връзка между тях и поведението на съдружника, в качеството му на такъв, за да бъде изключен, или може да му се търси такава отговорност и да бъде изключен и за действията му на управител?
Решение

Решение № 196 от 17.12.2009 г. по търг. д. № 20/2009 г.

Чл. 139, ал. 1 ТЗ постановява, че общото събрание на дружество с ограничена отговорност се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието, ако не е предвидено друго в дружествения договор, като в поканата се посочва и дневния ред. Императивният характер на този текст няма предвид начина по който следва да стане връчване на поканата, а това означава, че връчването може да стане чрез нотариус, от съдружник, по пощата, от лицензирана фирма която извършва куриерски услуги, но независимо кой връчва поканата от името на дружеството, самото връчване трябва да стане лично на съдружника. Няма пречка връчването да стане при отказ, както е станало и в процесния случай, но този отказ трябва да бъде направен от съдружника на когото се връчва поканата за общото събрание, а не от друго лице, независимо от това в какви отношения се намира то със съдружника. Ето защо, неправилно е прието от въззивния съд, че връчването при отказ е могло да стане дори и чрез близките на съдружника съгласно чл. 47, ал. 1, изр. последно ГПК /отм./, като в случая съдът неправилно прави аналогии с реда предвиден в ГПК за връчване на призовки и съобщения.
Решение

Решение № 170 от 30.11.2009 г. по търг. д. № 5/2009 г.

След като вземането по записа на заповед е било погасено поради неупражнено право за предявяването му в законните срокове, прихващане в настоящия случай не може да се извърши.
Решение

Решение № 159 от 02.11.2009 г. по търг. д. № 154/2009 г.

Неспазването на писмената форма при сключване на договора за прехвърляне на собствеността върху зърното, е довело до недействителна търговска сделка, а това означава, че в процесния случай не е налице търговска сделка, следователно не е налице и материалноправната предпоставка за откриване на призводството по несъстоятелност, която се извежда от текста на чл. 608, ал. 1 ТЗ във вр. с чл. 697а ТЗ.