Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Стойчо Пейчев

съдия Стойчо Пейчев

Avatar
152 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 368 от 27.01.2012 г. по гр. д. № 310 / 2011 г.

Относно противоречие със задължителната практика на ВКС, предмет на решенията: № 820 от 27.05.2010 г. по гр.д.№ 768/2009 г., № 750 от 04.11.2010 г. по гр.д.№ 1794/2009 г., № 912 от 18.01.2011 г. по гр.д.№ 1753/2009 г., № 373 от 21.05.2010 г. по гр.д.№ 396/2009 г. и № 627 от 05.10.2010 г. по гр.д.№ 1623/2009 г., всичките на І г.о.
Решение

Решение № 360 от 08.02.2012 г. по гр. д. № 79 / 2011 г.

Относно валидността на решенията на поземлените комисии/ОСЗГ/ с оглед изискванията за техния състав, както и по въпроса за значението на заверена от общината скица за индивидуализацията на имота и за приключване на реституционната процедура в случаите на възстановяване на собствеността върху земеделски земи в стари реални граници в урбанизирани територии. Дали е приложим чл. 18з, ал. 3 ППЗСПЗЗ за процесния случай, с оглед представения по делото договор от 22.03.1973 год., с който А. Д.С. и С. Ил.Д. са уредили отношенията си за имот пл.№ * по проектоплана на м.”Д.”, землище на [населено място] от * кв.м., предмет на гр.дело № 4374/1972 год. на Софийския районен съд, 4-ти район, 8-ми състав?
Решение

Решение № 264 от 20.12.2012 г. по гр. д. № 395/2012 г.

Допустим ли е иска и съответно решението на съда когато ищецът по иска по чл. 38а ЗЖСК се е снабдил с нотариален акт за собственост върху имота по време на делото ? Необходимо ли е да бъдат издадени съответни административни актове, удостоверяващи етапа на изграждане на сградата, за да бъде налице самостоятелен обект на собственост, годен за придобиване по давност ?
Решение

Решение № 260 от 25.10.2012 г. по гр. д. № 232/2011 г.

Правото на строеж за построяването на отделен самостоятелен обект от сграда част ли е от правото на строеж за построяването на цялата сграда или е самостоятелно право ? В кой момент правото на строеж за построяването на отделен самостоятелен обект от сграда следва да се счита за реализирано, по които е налице противоречие с Тълкувателно решение № 1/2011 от 4.05.20012 г. по т.д. № 1/2011 г., ОСГК на ВКС, т. 1 ?
Решение

Решение № 261 от 26.10.2012 г. по гр. д. № 390/2012 г.

Относно отхвърлени предявените от [фирма], [населено място] против [община] иск по чл.189, ал.1, изр.първо вр. чл.87, ал.3 ЗЗД иск за разваляне на договора, сключен на 29.08.2003 г. между [община] и [фирма], [населено място] за учредяване на възмездно право на строеж в УПИ * в имот пл. № *, кв.* съгласно ПУП-ПРЗ и обусловения от изхода му иск за заплащане сумата 35 000 лв.