съдия Маргарита Соколова

Avatar
150 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение

Определение №557/05.12.2019 по дело №2746/2019

За извършване на проверка по правилността на извода на въззивния съд, че възникналата колизия между заключението на графичната експертиза, според което пълномощното от 18.02.2008 г. не е подписано от ищеца /сега касатор/ и нотариалното удостоверяване, следва да се разреши в полза на удостовереното от нотариуса явяване на упълномощителя и саморъчното полагане на подписа, а доказаните почеркови изменения да се обяснят с умишленото желание на автора да измени и прикрие собствения си почерков навик /динамичен стереотип/ и впоследствие да се отрече от авторството си /автоподлог/.

Решение №126/31.10.2019 по дело №1184/2019

Следва ли страната, която легитимира своето право на собственост с нотариален акт, издаден по обстоятелствена проверка, да проведе пълно и главно доказване на фактическия състав на удостовереното от нотариуса придобивно основание?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №487/28.10.2019 по дело №2458/2019

Получаването на ежемесечни парични суми, пропорционални на идеалната част от правото на собственост на съответния съсобственик в един общ недвижим имот, срещу ползването на същия, и невъзстановяването на тези суми към платеца, представлява ли съгласие от страна на съответния съсобственик по смисъла на ЗЗД за наличието на облигационно отношение, изразяващо се в договор за наем между тези страни?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №486/28.10.2019 по дело №2224/2019

Налице ли са предпоставки за уважаване на иск с правно основание чл. 108 ЗС при конкуренция на права на правоимащи лица по чл. 10 ЗСПЗЗ, всеки от които се легитимира с документи за успешно приключила реституционна процедура за възстановяване на имот в стари реални граници?

Определение №470/21.10.2019 по дело №1873/2019

Когато към датата на влизане в сила на ЗВСОНИ в одържавен по реда и на основание ЗОЕГПНС терен има изградени сгради, разрешени като временни постройки по чл. 120, ал. 4 ППЗТСУ /отм./, съставляват ли същите пречка за възстановяване на собствеността съгласно чл. 1, ал. 1 ЗВСОНИ?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО