съдия Маргарита Соколова

Avatar
145 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение

Определение №454/11.10.2019 по дело №1970/2019

Да се провери правилността на решението в частта, с която искът по чл. 108 ЗС е уважен и до размера на оставащата 1/3 ид. ч. на едно от заявените от ищците основания, а именно договор за покупко-продажба на 2/3 ид. ч. от процесния апартамент, поради несъобразяване на силата на пресъдено нещо.

Решение №137/11.10.2019 по дело №4409/2018

За доказването на автентичността на документ, представен като сравнителен материал, при спор относно автентичността на саморъчно завещание.

Решение №138/07.10.2019 по дело №348/2019

Как следва да се квалифицира фактическата власт върху недвижим имот - като държане или като владение, когато едно лице я упражнява, след като с влязло в сила решение имотът е признат за собственост на друго лице?

Решение №139/02.10.2019 по дело №1087/2019

Вписаната в Службата по вписванията продажба на идеална част от недвижим имот, извършена от длъжник по изпълнително дело, на трето лице, след вписана от съдебния изпълнител възбрана, смущава ли правото на собственост на купувач, закупил същия недвижим имот на проведена по-късно публична продан, поради факта, че третото лице се посочва като собственик на идеалната част при справки в Службата по вписванията, при издаване на скици от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, визи за проектиране и др., и поражда ли за купувача правен интерес от предявяване на установителен иск за собственост на продадената идеална част?

Решение № 89 от 12.07.2019 г. по гр. д. № 3607/2018 г.

Възможно ли е във втората фаза на съдебна делба да бъдат обособени реално няколко обекта, когато до делба е допуснато дворно място, застроено със сгради на основното и допълващото застрояване?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО