Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Има ли право собственик на самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост да извършва паркиране на превозни средства в дворното място, представляващо обща част, при наличие на решение на общото събрание, което забранява такова действие?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За проверка правилността на извода на въззивния съд, че неупражняването на едно субективно право, каквото е правото на правоимащия да поиска връщането на предметите, иззети като веществени доказателства, преди да завърши наказателното производство, съставлява поведение, допринесло за настъпването на вреди от непозволено увреждане.

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Относно приложното поле на чл. 56, ал. 1 ЗН и по-конкретно за приложението на нормата спрямо наследниците на първоначалния длъжник – явяват ли се те длъжници спрямо кредитора след смъртта на първоначалния длъжник, независимо от направения впоследствие отказ от наследство?

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Частен земеделски имот, за който няма данни да е отнеман юридически или фактически, може ли да бъде придобит по давност от физическо лице, установило владението въз основа на частен писмен договор за покупко-продажба, и за него приложима ли е забраната по чл. 86 ЗС и чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ?