съдия Маргарита Соколова

Avatar
156 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №252/20.05.2020 по дело №375/2020

Може ли да бъде възстановена запазена част при условията на чл. 36 ЗН чрез връщане на дарен имот в наследството, без участие на всички наследници с право на запазена част, в производството, образувано по иск с правно основание чл. 30, ал.1 ЗН, и съответно без всички наследници с право на запазена част да са поискали възстановяването ѝ?

Определение №81/12.05.2020 по дело №632/2020

В случая въззивният съд е постановил своя съдебен акт, без да отчете новата разпоредба на чл. 433, ал. 4 ГПК /Нова - ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г./, съгласно която вдигането на запорите и заличаването на възбраните по отношение на имущества, продадени в хода на изпълнителното производство, има действие занапред. Пропускайки да отчете тази промяна, въззивният съд е приложил закона в неговия обратен смисъл, а именно, че не може да бъде заличена възбраната, освен в изброените от закона случаи.
Определение

Определение №57/06.04.2020 по дело №422/2020

За възможността въззивният съд да се произнесе по насрещна въззивна жалба, подадена при условията на чл. 263, ал. 2 ГПК, когато с въззивна жалба се обжалва решението само в частта му на отхвърлен иск по чл. 45 ЗЗД, а с насрещната въззивна жалба се обжалва първоинстанционното решение в частта, в която е уважен иск по чл. 108 ЗС, т. е. ограничен ли е въззивният съд до онази част от предмета на спора, разгледан от първоинстанционния съд, въведена и като предмет на въззивното производство чрез въззивна жалба на противната страна, при условията на обективно и субективно съединени искове по чл. 108 ЗС и чл. 45 ЗЗД.

Решение №29/25.02.2020 по дело №2563/2019

За проверка налице ли е очевидна неправилност на извода във въззивното решение, че първоинстанционното решение е недопустимо, когато първоначалната и последващата искови молби сочат на установителен иск, предявен по реда на чл. 124, ал. 1 ГПК, а с решението е отхвърлен иск по чл. 108 ЗС.

Решение №14/25.02.2020 по дело №2458/2019

Получаването на ежемесечни парични суми, пропорционални на идеалната част от правото на собственост на съответния съсобственик в един общ недвижим имот, срещу ползването на същия, и невъзстановяването на тези суми към платеца, представлява ли съгласие от страна на съответния съсобственик по смисъла на ЗЗД за наличието на облигационно отношение, изразяващо се в договор за наем между тези страни?