съдия Симеон Чаначев

съдия Симеон Чаначев
77 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №181/09.12.2019 по дело №3845/2018

Допустимо ли е кораб, нает от лице, което не попада в обхвата на лицата по чл. 39а, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване да бъде вписан в регистъра на корабите, наети по договор за беърбоут чартър, респ. допустимо ли е лице, което не е българско юридическо лице да бъде наемател, респ. пренаемател по договор за беърбоут чартър на кораб, плаващ под български флаг?
Обхваща ли се отговорността на беърбоут чартьора пред трети лица, установена в разпоредбата на чл. 199з от КТК отговорност за вреди на членове на екипажа, произтичащи от неизплатени трудови възнаграждения за службата им на кораба?
Длъжен ли е съдът при разглеждане на спора да обсъди всички релевантни и допустими доказателства, възражения и твърдения на страните?

Решение №155/26.11.2019 по дело №3867/2018

Допустимо ли е събирането на гласни доказателства чрез свидетелски показания за установяването на положен извънреден труд от страна на работник по трудово правоотношение?

Определение № 399 от 06.11.2018 г. по гр. д. № 3281/2018 г.

За обхвата на преценката на съда за липса на достатъчно средства на страната да заплати държавна такса.
Решение

Решение № 113 от 24.07.2018 г. по гр. д. № 5446/2016 г.

Неизпълнението на императивната разпоредба на чл. 262, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 4 ГПК от първоинстанционния съд, при администриране на подадената въззивна жалба, явява ли се процесуално нарушение от категорията на абсолютните, за които съдът следи служебно?
Решение

Решение № 82 от 21.07.2017 г. по гр. д. № 3249 / 2016 г.,...

При преценка дали дадения от работодателя срок е разумен и достатъчен, съдът би ли следвало да се съобрази с обстоятелството, че работникът или служителят познава документацията, която ще послужи за основа на обясненията му, както и че е организирал добре защитата си, не възнамерява да представи възражения, обяснения и доказателства в подкрепа на същите обяснения, което е видно от подробни възражения по констативен протокол, в който нарушенията на трудовата дисциплина са установени и подробно описани?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО