съдия Светла Бояджиева

Avatar
186 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №84/01.07.2020 по дело №2856/2019

Допуска ли процесуално нарушение въззивният съд, след като на основание чл. 266, ал. 1 ГПК оставя без уважение посочено във въззивната жалба доказателствено искане, което е направено своевременно от страната пред първата инстанция, било е допуснато, но не е събрано?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №99/01.07.2020 по дело №22/2020

1. Длъжен ли е въззивният съд да провери правилността на правната квалификация, при въведени оплаквания във въззивната жалба и как следва да определи действителната правна квалификация и приложимата материалноправна норма – от въведените с исковата молба твърдения или от направената в исковата молба правна квалификация на ищеца?
2. Представлява ли нов иск или изменение на иска уточняването на правната квалификация на предявените искове без въвеждане на нови факти и обстоятелства?
3. Ако бъде констатирано противоречие в обстоятелствената част на исковата молба и петитума, длъжен ли е въззивният съд, като инстанция по същество на спора, да констатира това обстоятелство и да бъдат дадени указания за неговото отстраняване по реда на чл.129 ГПК?

Определение №411/14.05.2020 по дело №591/2020

Допустимо ли е да се намалява обезщетението при трудова злополука поради груба небрежност от страна на работника,при условие,че работодателят не е осигурил безопасни условия на труд?
Решение

Решение №37/02.04.2020 по дело №4500/2016

Приложима ли е разпоредбата на чл.135 ЗЗД по отношение на поръчителя в отговорността му за неизпълнено задължение на главния длъжник към кредитора?
Следва ли по отношение на лицата, съжителстващи на семейни начала и имащи общо дете, да се приложи презумпцията на чл.135 ал.2 ЗЗД?

Определение №65/23.01.2020 по дело №5392/2016

Aко съществува вероятност обжалваното въззивно решение да е процесуално недопустимо, ВКС е длъжен да го допусне до касационен контрол и по правен въпрос, който не е посочен от жалбоподателя, а в случая довод за недопустимост на решението е въведен като оплакване в касационната жалба.