Съдии Актове, докладвани от съдия Светла Бояджиева

съдия Светла Бояджиева

Avatar
192 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №796/17.11.2020 по дело №2542/2020

1. При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради незаписването и в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл.183 ЗЗД?
2. След отмяната на чл.1 до чл.47 и чл.52 до чл.52 от ПИКЕЕ с решение № 1500 от 6.02.17г.по адм.дело № 2385/16г.от петчленен състав на ВАС,могат ли да се прилагат разпоредбите на чл.48 до чл.51 включително?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №140/17.11.2020 по дело №4530/2019

Налице ли е правен интерес от предявяването на иск за прогласяване на нищожност на целия договор за прехвърляне на недвижим имот, когато ищецът не е собственик на целия имот, а на идеална част?

Определение №676/09.10.2020 по дело №1635/2020

След отмяната на чл.1 до чл.47 и чл.52 до чл.52 от ПИКЕЕ с решение № 1500 от 6.02.17г. по адм.дело № 2385/16г. от петчленен състав на ВАС, могат ли да се прилагат разпоредбите на чл.48 до чл.51 включително?
Определение по чл. 274 ал. 2 ГПК

Определение №348/18.09.2020 по дело №2688/2020

При връщането на касационна жалба на някое от основанията по чл. 286, ал. 1 ГПК или на частна касационна жалба на някое от основанията по чл. 262, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 275, ал. 2 ГПК се извършва от въззивния съд с разпореждане. Това разпореждане се постановява еднолично, тъй като се отнася до действия по администриране на касационната жалба, респективно частната касационна жалба, които действия не се извършват в качеството на въззивна инстанция по спора, поради което разпоредбите на чл. 20 ГПК, чл. 83, ал. 1 и чл. 105 ЗСВ са неприложими.
Определение по чл. 274 ал. 2 ГПК

Определение №347/18.09.2020 по дело №2235/2020

Когато намалява на основание чл. 78, ал. 5 от ГПК, във вр. с чл. 36 от ЗАдв разноските за адвокатско възнаграждение, заплатени от страна по делото на адвокат, регистриран по ЗДДС, съдът трябва да вземе предвид това обстоятелство и следва да начисли ДДС, включително когато намалява размера до минималния такъв, установен с разпоредбите на Нар. № 1/09.07.2004 г. на ВАдвС. Това разрешение на въпроса ясно следва от изричната разпоредба на пар. 2а ДР НМРАВ /съгласно която за нерегистрираните по ЗДДС адвокати размерът на възнагражденията по тази наредба е без включен в тях ДДС, а за регистрираните дължимият ДДС се начислява върху възнагражденията по тази наредба и се счита за неразделна част от дължимото от клиента адвокатско възнаграждение, като се дължи съобразно разпоредбите на ЗДДС/, която разпоредба е съобразена от своя страна, както с разпоредбите на ЗДДС, към които препраща, така и с делегиращите разпоредби на чл. 36 от ЗАдв, към които препраща чл. 78, ал. 5 от ГПК.