Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

е споделил становището на първоинстанционния съд, че малко женско куче е нападнало детето, докато осиновеното животно е било мъжко и по-голямо. Допълнително е изложил, че за вещите и за животните, за които не съществува публичен регистър, установяващ правото на собственост и сделките с тях, за правото на собственост следва да се съди по упражняваното владение; въз основа на същото може да бъде преценявано и упражняването на надзор, поради което, за да се освободи от отговорността по чл. 49 ЗЗД, Община Перник е следвало да докаже, че животното има собственик – лице което владее и упражнява надзор над животното. Приел е, че представените по делото декларации по чл. 47, ал. 2 ЗЗЖ по своята същност са индиция, че посочените в тях лица са декларирали желание да отглеждат като компаньон куче, настанено в приют, но от събраните по делото доказателства не се установява, че деклараторите са упражнявали владение или надзор над животното, причинило увреждането на детето, като са имали воля да станат негови собственици по начините, определени в чл. 77 ЗС или чл. 47 ЗЗЖ.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

се концентрира върху това дали в масата по несъстоятелността се включва недвижимият имот, предмет на невлязлото в сила постановление за възлагане, или внесената от купувача по публичната продан, съгласно чл. 496, ал. 1 ГПК, по сметка на ЧСИ преди издаване на постановлението парична сума, както и съответно тълкуване при подобни факти на нормите на чл. 646, ал. 1 и чл. 638 ТЗ.