съдия Розинела Янчева

Avatar
19 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №287/10.06.2020 по дело №4227/2019

За задължението на въззивния съд да се произнесе по всички направени възражения на страните по делото и да обсъди всички събрани по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност.

Определение №101/06.03.2020 по дело №3265/2019

Очевидната неправилност в случая се проявява като явна необоснованост на съдебния акт, предвид мотивите на окръжения съд, че имотите на страните са били извън регулация в периода 1985 г. – 1995 г. Този извод на съда влиза в противоречие с изложените от него факти относно наличието на регулационни планове от 1935 и 1976 г.

Определение №96/02.03.2020 по дело №3226/2019

Очевидна неправилност на въззивното решение, предвид приетото в него, че след като по делото е установено, че ищецът е собственик на имота, а ответникът отказва достъп до този имот през вход, коридор и стълбище, които са изградени в сграда, която е собственост на ответника, но са функционално свързани и единствените, чрез които се осъществява достъпът до имота на ищеца, то искът по чл. 109 ЗС е основателен.

Определение №49/02.03.2020 по дело №583/2020

На този етап от процеса – получаване отговори на исковата молба, без становище на ищците по въпросните документи и без приобщаването им като доказателства по делото, съдът не е имал право съгласно нормите на ГПК да се произнася и дава отговор на основния спорен въпрос между страните.

Решение №10/04.02.2020 по дело №884/2019

Допустимо ли е решението на първоинстанционния съд, ако е постановено по отношение на страна, която е починала след приключване на съдебното дирене и преди постановяване на решението на съда?