съдия Росица Ковачева

Avatar
85 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 114 от 23.05.2017 г. по т. д. № 1142 / 2016 г.

Ответник по иск с правно основание чл. 517, ал. 3 ГПК дължи ли на взискателя-ищец изплащане равностойността на дружествения дял на съдружника – длъжник, когато според баланса към края на месеца, през който е прекратено участието на този съдружник, пасивът превишава активите на търговското дружество; ако дружественият дял към края на месеца, през който е прекратено участието на съдружника е с отрицателна стойност, следва ли искът по чл. 517, ал. 3 ГПК да се отхвърли?
Решение

Решение № 45 от 10.03.2017 г. по т. д. № 2095 / 2016 г.

Относно активната легитимация на лицето, подало молба по чл. 625 ТЗ и качеството на кредитор на парично задължение по търговска сделка – една от предпоставките за откриване на производство по несъстоятелност по чл. 608 ал. 1 ТЗ – въпрос за материално-правна легитимация на молителя по чл. 625 ТЗ ли е, който следва да се реши по съществото на делото или е въпрос на процесуално.
Решение

Решение № 45 от 10.03.2017 г. по т. д. № 2095 / 2016 г.

Относно активната легитимация на лицето, подало молба по чл. 625 ТЗ и качеството на кредитор на парично задължение по търговска сделка – една от предпоставките за откриване на производство по несъстоятелност по чл. 608, ал. 1 ТЗ – въпрос за материално-правна легитимация на молителя по чл. 625 ТЗ ли е, който следва да се реши по съществото на делото или е въпрос на процесуално.
Решение по чл. 290 ГПК

Решение № 168 от 23.11.2012 г. по търг. д. № 509/2009 г.

Относно съпричиняването на вредоносния резултат от страна на починалата, доказателственото значение на влязлата в сила присъда и доколко констатациите на наказателния съд в мотивите на присъдата обвързват гражданския съд.
Решение

Решение № 114 от 24.06.2010 г. по търг. д. № 982/2009 г.

Следва ли при поето от купувача по приватизационен договор задължение да изпълнява програма за трудова заетост, да се отчетат като изпълнение назначени лица по граждански договори? Има ли доказателствена сила известие за доставяне, връчено на ответника съгласно Закона за пощенските услуги, когато не е посочено качеството на лицето, което го е подписало за получател?