съдия Радостина Караколева

Avatar
44 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №139/14.01.2020 по дело №2135/2018

За кръга на лицата имащи право на обезщетение и по –конкретно разполага ли с право на иск за обезщетение на имуществени и неимуществени вреди баща на починалото при ПТП дете, въпреки, че бащата не е вписан в акта за раждане, като в последния е посочено, че бащата е неизвестен, при положение, че за починалия се е грижил и фактически е отглеждал, възпитавал и издържал детето и са изградени отношения напълно аналогични на тези родител- дете.

Решение №120/29.11.2019 по дело №3163/2018

За процесния период м. Октомври 2014 г. – м. Април 2015 г. притежава ли „Националната електрическа компания“ ЕАД /“НЕК“/ в качеството си на координатор на специализираща балансираща група /“СБГ“/ правомощия едностранно да изменя прогнозните графици, изготвени и представени от производителите?
Решение

Решение № 129 от 20.07.2017 г. по т. д. № 2481 / 2016 г.

Налице ли е правен интерес от предявяването на Павлов иск срещу длъжника и неговия съконтрахент, когато последният е прехвърлил имота на трето лице преди вписване на исковата молба за обявяване на недействителността на сделката?
Решение

Решение № 106 от 30.06.2017 г. по т. д. № 466 / 2016 г.

Относно задължението на въззивния съд при постановяване на решението си да направи самостоятелна преценка на събраните доказателства и доводи на страните, да направи свои изводи, независимо от тези на първата инстанция.
Решение

Решение № 55 от 04.08.2017 г. по т. д. № 760/2016 г.

При наличие на предпоставките предвидени в чл. 17, ал. 2 ГПК, както и когато административният акт е свързан с реализирането на спорните по делото граждански права, възниква ли за съдът задължение да осъществи косвен контрол на законосъобразност на акта?
Управляващият орган на Оперативна програма „Р. развитие“ участва ли като страна в административните производства по възлаганите от бенефициентите по програмата обществени поръчки и в тази връзка има ли качеството заинтересовано лице по смисъла на чл. 120, ал. 2 ЗОП (ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г.) и може ли да обжалва издадените от възложителите (бенефициентите) решения за откриване на обществена поръчка и избор на изпълнители?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО