съдия Радостина Караколева

Avatar
42 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 129 от 20.07.2017 г. по т. д. № 2481 / 2016 г.

Налице ли е правен интерес от предявяването на Павлов иск срещу длъжника и неговия съконтрахент, когато последният е прехвърлил имота на трето лице преди вписване на исковата молба за обявяване на недействителността на сделката?
Решение

Решение № 106 от 30.06.2017 г. по т. д. № 466 / 2016 г.

Относно задължението на въззивния съд при постановяване на решението си да направи самостоятелна преценка на събраните доказателства и доводи на страните, да направи свои изводи, независимо от тези на първата инстанция.
Решение

Решение № 55 от 04.08.2017 г. по т. д. № 760/2016 г.

При наличие на предпоставките предвидени в чл. 17, ал. 2 ГПК, както и когато административният акт е свързан с реализирането на спорните по делото граждански права, възниква ли за съдът задължение да осъществи косвен контрол на законосъобразност на акта?
Управляващият орган на Оперативна програма „Р. развитие“ участва ли като страна в административните производства по възлаганите от бенефициентите по програмата обществени поръчки и в тази връзка има ли качеството заинтересовано лице по смисъла на чл. 120, ал. 2 ЗОП (ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г.) и може ли да обжалва издадените от възложителите (бенефициентите) решения за откриване на обществена поръчка и избор на изпълнители?
Решение

Решение № 11 от 10.02.2017 г. по т. д. № 103 / 2016 г.

С отмяната на индивидуален административен акт, по отношение на който по силата на закона е допуснато предварително изпълнение, отпадат ли с обратна сила всички негови последици или решението, с което този акт се отменя няма такова обратно действие?
Решение

Решение № 11 от 10.02.2017 г. по т. д. № 103 / 2016 г.

С отмяната на индивидуален административен акт, по отношение на който по силата на закона е допуснато предварително изпълнение, отпадат ли с обратна сила всички негови последици или решението, с което този акт се отменя няма такова обратно действие?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО