Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1/ Следва ли съдът служебно, при проверка на правилността на първоинстанционното решение, да приложи императивни материалноправни норми, дори ако тяхното нарушение не е въведено като основание за обжалване? – допълнителният селективен критерий за допускане на касационното обжалване е обосноваван в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, поради противоречие с ТР №1/ 09.12.2013 г. по тълк. дело №1/2013 г. на ОСГТК на ВКС – т. 1 ; 2/ Следва ли съдът, служебно в мотивите на решението да се произнесе за нищожността на едностранната правна сделка, обективирана в пълномощно? – допълнителният селективен критерий се обосновава в идентична хипотеза, поради противоречие с ТР №1/27.04.2022 г. по тълк. дело №1/2020 г. на ОСГТК на ВКС; 3/ Длъжен ли е съдът да обсъди направените по делото възражения и да се съобрази със съдебно известните факти, като се произнесе по всички искания, възражения и доводи на страните, в рамките на предмета на делото и да изложи правните си изводи? – въпросът обосноваван в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, поради противоречие с приетото в т. 3 и т. 7 на ППВС №1/1953 г. и решение по гр. д.№4497/2015 г. на ІІІ г. о. на ВКС; 4/ При несъответствие в документ следва ли да се поправи този документ от неговия издател? – въпросът обосноваван в идентична на горните хипотеза, поради противоречие с приетото в решение по гр. д.№3297/2007 г. на І г. о. на ВКС;5/ Следва ли физическо или юридическо лице, подало като кредитор молба за възобновяване на производството по несъстоятелност, да се приеме, че е кредитор, без да е определено еднозначно като правен субект и за което да не са представени документи, от които да е видно на какво основание и в какъв размер има вземания от длъжника по делото? Прекратява ли се производството по несъстоятелност при молба от лице, за чиято активна процесуална легитимация няма доказателства за вземане? – допълнителният селективен критерий обосноваван в същата хипотеза, с определения по ч. т. д.№305/2019 г. на ІІ т. о. на ВКС и т. д.№4444/2018 г. на САС.