Съдии Актове, докладвани от съдия Росица Божилова

съдия Росица Божилова

Avatar
120 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №58/10.08.2020 по дело №101/2019

Защитимо ли е по реда на чл. 74 ТЗ, чрез отмяна на решението на ОСА, право на участие на част от съсобствениците на акция, в случай че няма упълномощен от всички съсобственици на акцията пълномощник по чл. 177 ТЗ, за участие в ОСА? Упражнимо ли е право на глас от част от съсобствениците на акция, независимо от неупълномощаването на общ пълномощник по чл. 177 ТЗ от всички съсобственици?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №59/10.08.2020 по дело №1920/2018

Допустимо ли е, предвид специалната регламентация на състоянието на банкова неплатежоспособност, предпоставките за установяването й и специалната уредба на производството по несъстоятелност на банка – в ЗКИ и ЗБН - „знание за неплатежоспособност„ , по смисъла на чл. 59, ал. 3 ЗБН , да се обоснове със знание за решението на УС на БНБ , за поставяне на съответната банка под специален надзор?

Определение №218/15.07.2020 по дело №828/2020

Важи ли изискването на чл. 264, ал. 1, изр. 2 ДОПК , за удостоверяване наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за прехвърляем имот, в случаите на преобразуване чрез вливане на търговско дружество, притежаващо недвижими имоти ? Приравнява ли се преобразуващото се дружество на прехвърлител, по смисъла на чл. 264, ал. 1, изр. 1 ДОПК ?
Счита ли се в този случай, че не са представени доказателства за изпълнение на изискванията на чл.264 ДОПК, ако е представена нотариално заверена декларация от преобразуващото се дружество за липса на публични задължения по чл. 264, ал. 1, изр. 1 ДОПК и удостоверение за данъчна оценка по изр. второ на разпоредбата, издадена на името на дружеството – правоприемник, от която е видно, че същото няма непогасени данъчни задължения за придобитите в резултат на преобразуването имоти ?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №38/14.07.2020 по дело №1065/2019

Изпада ли в забава кредитора - ищец по искове за вреди от непозволено увреждане срещу застрахователя на делинквента по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, когато не приеме определеното от застрахователя обезщетение и върне същото?

Определение №460/10.07.2020 по дело №1695/2019

Изложените от касаторите доводи за необоснованост на извода, че същите нямат качеството на по-слаба страна при сключването на договора за кредит, с оглед притежаваното от тях образование и професия, доколкото този извод не е обоснован от една страна със съдържанието на придобитите и прилагани професионално от ищците знания, а от друга – с анализ на предоставената им информация, като достоверна и достатъчна, като не е съобразявана и възможността им да преговарят по условията на договора, предпоставят очевидна неправилност, доколкото правният резултат, извън тази преценка, безспорно би бил различен / с оглед цитираната и от ищците , известна на състава и споделяна от същия съдебна практика , при аналогична редакция на визираните като неравноправни разпоредби на договора за кредит.