съдия Росица Божилова

130 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №37/23.04.2021 по дело №3033/2018

Следва ли съдът, при тълкуване на договора, да издири действителната обща воля на страните, като приложи всички принципи за тълкуване, съгласно чл. 20 ЗЗД?

Определение №261/22.04.2021 по дело №1728/2020

При положение, че докладът няма изискуемото по чл. 375, ал. 1 ГПК вр. с чл. 146, ал. 1 ГПК съдържание, преклудирана ли е възможността страните да сочат нови обстоятелства и да искат нови доказателства, извън хипотезите на чл. 147 ГПК и чл. 266, ал. 2 ГПК?

Определение №245/15.04.2021 по дело №1624/2020

Допустимо ли е съдът да направи извод въз основа заключение на вещо лице, без да са налице данни за такъв извод в самото заключение и следва ли експертизата да бъде обсъдена с всички доказателства по делото?
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 2/2019 от 26.03.2021 г. по тълк. д. № 2/2019 г.

Притежава ли цесионерът активна материалноправна легитимация за предявяване на иск по чл. 135 ал. 1 ЗЗД, ако увреждащата сделка или действие са извършени след като е възникнало вземането на първоначалния кредитор - цедента, но преди сключването на договора за прехвърляне на вземането?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №92/26.03.2021 по дело №231/2019

Има ли ограничение правото на носител на авторско право върху аудиовизуално произведение по чл. 62, ал. 1 ЗАПСП, да развали сключен с продуцент договор за създаване и използване на аудиовизуално произведение, поради неизпълнение на последния и доколко общите правила на чл. 87 ЗЗД – чл. 88 ЗЗД се прилагат аналогично, независимо от спецификата на договорите, вкл. предвиденото в чл. 63, ал. 3 ЗАПСП вр. с чл. 63, ал. 1 ЗАПСП?