Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Пламен Стоев

съдия Пламен Стоев

Avatar
97 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №161/05.10.2020 по дело №1507/2020

1. Следва ли върху имот, придобит на публична продан, да се запазят в полза на купувача всички вписани възбрани или само първата?
2. Следва ли купувачът на публичната продан да понесе негативите от неизпълнение на задълженията на длъжника по изпълнителното дело, в рамките на което купувачът е придобил имота на длъжника?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №45/08.07.2020 по дело №2510/2019

Възниква ли съпружеска имуществена общност по силата на чл.21 СК в хипотезата на отчужден личен имот на единия съпруг по реда на ЗТСУ /отм./ и получен в обезщетение друг имот /жилище/ на по-голяма стойност върху съответната на стойността на отчуждения имот част от стойността на отстъпения имот?

Определение №341/25.06.2020 по дело №4858/2019

Вещноправният прехвърлителен ефект, договорен със сключен по време на брак брачен договор, уреждащ правото на собственост върху семейното жилище, прекратил ли е действието си с прекратяването на брака, ако в същия не се съдържат клаузи относно последиците от прекратяването на брака, които да са предназначени да действат и след прекратяването на брака?

Определение №329/22.06.2020 по дело №4106/2019

От кой момент започва да тече погасителната давност по чл.67 ЗС, в случаите, в които съществуващата в режим на суперфициарна собственост сграда погине – от момента, в който същата загуби характеристиките си на “груб строеж” по смисъла на пар. 5, т. 46 ДР ЗУТ или от момента, в който окончателно са премахнати останалите конструктивни елементи от поземления имот и теренът е разчистен?

Определение №518/19.12.2019 по дело №2510/2019

Възниква ли съпружеска имуществена общност по силата на чл.23 СК в хипотезата на отчужден личен имот на единия съпруг по реда на ЗТСУ /отм./ и получен в обезщетение друг имот /жилище/ на по-голяма стойност върху съответната на стойността на отчуждения имот част от стойността на отстъпения в обезщетение имот?