Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1. „Какви са правомощията на въззивния съд в производствата по частни жалби и дали в тези производства се прилагат ограниченията по чл. 269, изр. 2 ГПК; в частност дали въззивният съд дължи разглеждане и произнасяне по доводите в подкрепа на частната жалба, изложени в отделна молба, подадена след изтичане на срока за обжалване; 2. „Допустим ли е иск срещу Прокуратурата за обезщетяване на неимуществени вреди, претърпени от нечовешкото отношение в периода на задържането ми под стража от 12.01.1985 г. до 24.09.1985 г. и на иск за обезщетяване на неимуществени вреди, претърпени от извършено спрямо мен незаконно задържане и лишаване от свобода в периода от 12.01.1985 г. до 24.09.1985 г.“. Поддържа се, че определението е очевидно неправилно.