Съдии Актове, докладвани от съдия Петя Хорозова

съдия Петя Хорозова

Avatar
63 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение по чл. 274 ал. 2 ГПК

Определение №341/14.09.2020 по дело №1063/2020

Обжалваното определение за спиране е постановено на основание чл.631 ал.1 ГПК - поради вече отправено преюдициално запитване от друг национален съд по въпроси, имащи значение за висящото въззивно производство. Невъзможността за инстанционен контрол на този съдебен акт е изрично регламентирана в изр.2 на чл.631 ал.1 ГПК, без разграничаване на хипотезата, в която има отправено преюдициално запитване от друг национален съд на държава членка или от национален съд на друга държава членка, или запитване от съда по висящото в.гр.дело по въпроси, за правилното разрешаване на които е необходимо тълкуване на разпоредби от правото на Европейския съюз.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №53/24.07.2020 по дело №881/2019

Относно критериите, които съдът следва да съблюдава при определянето на обезщетение за неимуществени вреди, съгласно чл. 52 ЗЗД.

Определение №152/24.07.2020 по дело №2547/2019

При предявен иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, когато купувачът не е заплатил напълно договорената продажна цена, може ли съдът да обяви за окончателен по реда и при условията на чл. 362, ал. 1 ГПК предварителен договор за покупко-продажба, в който страните са уговорили, че окончателният договор ще бъде сключен не едновременно със, а след заплащането на цялата цена?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №62/24.07.2020 по дело №777/2019

Относно приложението на чл. 52 ЗЗД и критериите, които задължително следва да се преценяват при определяне на обезщетение за неимуществени вреди по справедливост.

Определение №487/21.07.2020 по дело №2314/2019

Чия е пасивната материалноправна легитимация по иска с правно основание чл. 177, ал. 1 ЗЗД?