Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

относно приложението на разпоредбите на чл. 126, ал. 1 и чл. 130 ГПК. В изложението за допускане на касационно обжалване се оценяват негативно действията и мотивите на съда за постановяване на обжалваното определение, но липсва конкретно формулиран правен въпрос и обосновка на изтъкнатите основания по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК. Твърди се също, че определението е недопустимо и очевидно неправилно.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2020

При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл. 183 ЗЗД?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства, като посочи кои от доводите и възраженията са неоснователни?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

по чл. 280, ал. 1 ГПК за задължението на въззивния съд да изложи мотиви за всички обстоятелства, които обуславят неимуществените вреди, а също и за значението на всяко едно от тях за размера на обезщетението, както и относно справедливостта като критерий по чл. 52 ЗЗД за определяне паричния еквивалент на неимуществените вреди, които са решени в противоречие с практиката на ВКС. Посочени са ППВС №4/23.12.1968 г., ТР №3/22.04.2005 г. на ОСГК на ВКС и решения на ВКС.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

е относно тълкуването на съдържанието на процесния договор, в частност дали в същия се съдържа уговорка за дължимост на месечно възнаграждение, независимо от това дали на ищеца е възлагано съответно той е осъществявал специализирана правна помощ в полза на ответника.