loader image
Страницата се зарежда...

съдия Марио Първанов

256 АКТА 0 КОМЕНТАРА

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Допустимо ли е предявеният иск с правно основание чл.79, ал.1 ЗЗД да бъде уважен на основание чл. 23 ЗПК до размера на чистата стойност на кредитите, при положение, че съдът е достигнал до извод за недействителност на договора по смисъла на чл. 22 ЗПК? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК) (По иск на „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД срещу физическо лице, за сума, представляваща усвоена и непогасена главница по договор за кредит)
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването и в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия? (По иск на физическо лице срещу „Електроразпределение Север“ АД по реда на чл. 124, ал. 1 ГПК за установяването на недължимостта на сума, представляваща дължима сума по издадена от ответника фактура за изразходено количество електроенергия, представляваща корекция на количеството потребена енергия в резултат на констатирано неточно измерване на електрическата енергия)
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Дали при унищожаемите договори страните си дължат връщане на даденото като насрещни престации на отпаднало основание или това важи само при нищожните договори? (По иск между физически лица с правно основание чл. 55, ал.1, предл. трето ЗЗД за присъждане на платена продажна цена по унищожен договор за покупко – продажба на недвижим имот)
Определение

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Допустим ли е иск по чл. 2б ЗОДОВ от лице, което не е обвиняем, срещу когото делото е продължило в неразумен срок?
Лятното ни предложение - Месечен абонамент на половин цена - ви очаква до 30.09.2022!
Побързайте! Колкото по-рано, толкова по-изгодно:
+

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!