Съдии Актове, докладвани от съдия Олга Керелска

съдия Олга Керелска

съдия Олга Керелска
125 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Професионална дейност: от 21.06.1984 г. до 21.06.1985 г.– стажант - съдия в Софийски окръжен съд от 01.09.1985 г. до 20.02.1988 г. – юрисконсулт в отдел „Правен“ на Окръжен съвет- Кюстендил от 01.04.1988 г. до 01.05.1990 г. – адвокат в Адвокатска колегия-Кюстендил от 02.05.1990 г. до 01.04.1994 г. – съдия в Районен съд - Кюстендил от 01.04.1994 г. до 15.09.1995 г. – съдия в Окръжен съд - Кюстендил от 15.09.1995 г. до 15.03.2001 г. – съдия в Софийски градски съд от 15.03.2001 г. до 18.01.2010 г. – съдия в Апелативен съд - София от 18.01.2010 г. до 03.10.2017 г. – съдия във Върховен касационен съд, Гражданска колегия от 03.10.2017 г. - член на ВСС Участие в комисии: Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия Комисия по професионална етика към Съдийската колегия

Решение №104/04.09.2017 по дело №4269/2016

Земите, които не подлежат на възстановяване и върху които Държавата запазва правото си на собственост (съгласно чл. 10б, ал. 5 ЗСПЗЗ и чл. 24, ал.1 ЗСПЗЗ, включително и държавната собственост върху земите от бившите стопански дворове на организациите по пар. 12 ПЗР ЗСПЗЗ и по пар. 29 ПЗР ЗИД ЗСПЗЗ, върху които са разположени сгради и/или съоръжения от тяхното имущество, както и за незаети със сгради и съоръжения или прилежащи площи към тях, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване), произтича ли по силата на самия закон – „ex – lege”, или, правото на собственост за Държавата се поражда от момента на произнасяне, с решение на компетентната общинска служба земеделие по чл. 45, ал. 1 ППЗСПЗЗ вр. чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ и чл. 27, ал. 1 ППЗСПЗЗ?
Конститутивен или констативен е ефектът на решенията на ОСЗ (бивши поземлени комисии) по чл. 45, ал. 1 ППЗСПЗЗ вр. чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ и чл. 27, ал. 1 ППЗСПЗЗ за установяване на земите останали държавна собственост и приложимо ли е към този вид решения тълкуването на закона, дадено в ТР № 1 по т. д. № 11/1997 г. на ОСГК на ВКС, относно решенията на ОСЗ, с които се възстановява правото на собственост на гражданите върху земеделски земи?
Решение

Решение № 213 от 06.02.2017 г. по гр. д. № 1611 / 2016 г.

Следва ли при изчисляване на доход от стопанска дейност да се приспаднат разходите по осъществяването на дейността? Следва ли в производството по предявените искове по чл. 28 ЗОПДИППД / отм./ съдът да събере доказателства за произхода на разполагаемите доходи и разходи на дарителя към момента на дарението ?
Решение

Решение № 27 от 03.05.2017 г. по гр. д. № 3328/2016 г.

Когато пред въззивната инстанция са събрани всички допустими и относими доказателства , но има съмнения дали повдигнатия с исковата молба съдебен спор е по чл. 2, ал. 1 ЗОДОВ, по чл. 49 ЗЗД или по чл. 6 ЕКЗПЧ, може ли въззивният съд да се произнесе по съществото на спора , като приеме различна правна квалификация от дадената от първата инстанция , или следва да обезсили решението и върне делото за разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд?
Решение

Решение № 244 от 23.03.2017 г. по гр. д. № 1318/2016 г.

Допустимо ли е в производство по иск с пр. осн. чл. 124, ал. 5 ГПК съдът да прави преценка относно вероятната основателност на молбата за отмяна , която ищецът по иска евентуално би предявил при уважаване на иска по чл. 124, ал. 5 ГПК или такава преценка следва да се извърши от съда, сезиран с молба за отмяна на влязло в сила решение? Респективно, допустимо ли е при преценката за наличието на правен интерес от водене на иска по чл. 124, ал. 5 ГПК съдът да извършва проверка на начинът, по който документът , обект на твърдяното престъпно обстоятелство , е бил ценен от съда , чието решение се цели да бъде отменено по реда на чл. 303, ал. 1, т. 2 ГПК и дали същият е послужил при формиране вътрешното убеждение на съда?
При наличието на изтекла давност на наказателното преследване по чл. 80, ал. 3 НК за твърдяното от ищеца престъпно обстоятелство и на прекратено на това основание наказателно преследване, следва ли да се приеме, че е налице твърдяната от ищеца отрицателна предпоставка за допустимост на иска по чл. 124, ал. 5 ГПК? Допустимо ли е въззивният съд да определя / изменя основанието, на което прокурорът е прекратил образувано наказателно преследване за твърдяното в производството по чл. 124, ал. 5 ГПК престъпно обстоятелство?
Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение № 65 от 06.03.2017 г. по гр. д. № 318/2017 г.

Дали при действието на чл. 210, ал. 2 ГПК след като съдът е приел в определението си по чл. 140, ал. 1 ГПК защита на ответника с възражение, може да отдели в отделно дело по-късно подадената насрещна искова молба, която почива на същите основания, както направеното възражение?