Съдии Актове, докладвани от съдия Найден Райчев

съдия Найден Райчев

Avatar
5 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 137а от 17.11.1955 г.

При отказ от наследство какво става с частта на отказалия се, когато другите наследници са приели наследството, но един от тях е прехвърлил вече наследственото си право по реда на чл. 212 ЗЗД?
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 142-6 от 11.11.1954 г.

Допустимо ли е да се предявява иск за разваляне на двустранен договор от изправния кредитор спрямо неизправния длъжник, който договор кредиторът може да развали с едностранно волеизявление съгласно чл. 87, ал. 1 ЗЗД?
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 142-7 от 11.11.1954 г.

Има ли действие цесията спрямо длъжника, когато съобщението на последния е направено не от цедента, а от цесионера?
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 147 от 04.11.1954 г.

За характера на разпоредбите досежно допустимостта на свидетелските показания и могат ли те да се отменяват от страните с договори?
Пленум на ВС

Постановление № 1/53 от 13.07.1953 г.

За формата и съдържанието на решението и присъдата.