Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Николай Марков

съдия Николай Марков

Avatar
77 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №106/13.10.2020 по дело №1931/2019

За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл.52 от ЗЗД и за задължителното излагане от страна на съда на съображения за определяне на същия.

Определение №532/13.10.2020 по дело №2722/2019

За връзката между действията на делинквента, водач на МПС и поведението на пострадалия малолетен, пътувал без използване на обезопасителна система според неговата възраст, ръст и тегло, при преценката дали пострадалият, е допринесъл за настъпване на вредите.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №100/12.10.2020 по дело №2871/2018

За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл.52 от ЗЗД.
Определение по чл. 274 ал. 2 ГПК

Определение №322/17.08.2020 по дело №1224/2020

С оглед разпоредбата на чл. 613а, ал. 3 ТЗ определението на съда по чл. 658, ал. 1, т. 9 ТЗ не подлежи на обжалване - същото не е преграждащо и законът не е предвидил обжалваемостта му. Когато обаче е била налице някоя от хипотезите, при които е било необходимо да се изготви сметка за разпределение при изплащане на разноски по несъстоятелността, следва да се приеме, че определението на съда по чл. 658, ал. 1, т. 9 ТЗ има характер на определение по чл. 729 ТЗ, респективно при наведени в този смисъл доводи в частната жалба, определението ще подлежи на обжалване пред съответния апелативен съд.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №66/18.08.2020 по дело №396/2019

Ако между страните е определена точна дата на падеж на задължението, като предварително им е известно, че изтича в неработен ден и не е определено, че срокът се брои по дни, следва ли да се прилага нормата на чл.72, ал.2 от ЗЗД и падежът да се удължава до първия работен ден след определената между страните дата на падеж?