съдия Николай Марков

Avatar
65 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение №37/30.03.2020 по дело №2206/2018

Длъжен ли е въззивният съд като инстанция по същество при проверката по чл.269 от ГПК, в рамките на оплакванията, наведени от страната да се произнесе по спорния предмет на делото, като обсъди всички доводи и възражения на страните и в частност, длъжен ли е въззивният съд да обсъди възражения на страна по делото, сочещи на нарушения на императивни правни норми, които са наведени след двойна размяна на книжа, при условие, че такива възражения са изведени от страната на база доказателства по делото, които са приложени след размяна на книжата и които са били неизвестни на страната до приобщаването им?
Решение

Решение №35/31.03.2020 по дело №118/2019

За приложението на правилата за тълкуване на договорите по чл.20 от ЗЗД в съответствие с изявената, а не предполагаема воля на страните.

Определение №122/28.02.2020 по дело №1548/2019

За предпоставките за приложението на чл.51, ал.2 от ЗЗД и определянето на степента на съпричиняване на вредоносния резултат от страна на пострадалото лице в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя по чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./.
Може ли кредиторът да бъде задължен да получи частично плащане с оглед разпоредбата на чл.65, ал.1 от ЗЗД и налице ли е забава на кредитора, когато последният не е съгласен с размера на определеното му от застрахователя обезщетение и е върнал същото на застрахователя?

Решение №6/07.02.2020 по дело №509/2019

За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл.52 от ЗЗД.

Решение №122/27.01.2020 по дело №2747/2018

Погасява ли се ипотечното право, ако третото лице, собственик на ипотекирания имот, заплати на кредитора сумата, за която е извършено вписване на ипотеката?