съдия Майя Русева

Avatar
67 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №74/02.07.2020 по дело №2701/2019

Длъжен ли е въззивният съд да извърши самостоятелна преценка на доказателствата, да обсъди всяко едно от въведените с въззивната жалба възражения и изрично и ясно да изложи мотиви по приемането или отхвърлянето им в решението?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №75/30.06.2020 по дело №3594/2019

В тежест на коя от страните в процеса е да докаже наличие или липсата на общи семейни нужди при тегленето на кредита?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №47/24.06.2020 по дело №3349/2019

За определяне размера на дължимото обезщетение по чл. 49 ЗЗД.

Определение №482/28.05.2020 по дело №4753/2019

Следва ли при разваляне на алеаторен договор на основание чл.87 ал.3 ЗЗД и при предявен в тази връзка насрещен иск по чл. 55, ал. 1, предл. трето ЗЗД на неизпълнилата договора страна да й бъде възстановено всичко, което тя е дала в изпълнение на същия алеаторен договор за периода на неговото действие?
Определение за недопускане

Определение №453/22.05.2020 по дело №4574/2019

Успешното провеждане на иск по чл.74 ТЗ е ли основание за заличаване на вписани в търговския регистър незаконосъобразни решения на органа на търговското дружество, взети в противоречие с императивни законови правни норми, както и в противоречие с устава на дружеството?