съдия Мариана Костова

Avatar
94 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 107 от 01.09.2017 г. по т. д. № 441/2016 г.

При независимо причиняване на вредата от двама делинквенти, всеки от тях застрахован със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” при различен застраховател, сключеното споразумение на пострадалите за обезщетяване на вредите от деликта със застрахователя на единия делинквент, погасява ли правото им да търсят обезщетение за понесените вреди от застрахователя на втория делинквент?
Решение

Решение № 85 от 01.09.2017 г. по т. д. № 2286/2015 г.

Договор с, който старите задължения се прекратяват и се уговоря сумите по старите дългове да се считат дадени в заем, представлява ли новация? В тази хипотеза налага ли се да е налице предаване на сумата на заемателя, за да възникне заемно правоотношение?
Решение

Решение № 35 от 25.07.2017 г. по т. д. № 3164 / 2015 г.

Допустимо ли е да се извърши съдебно прихващане с погасено по давност вземане, ако прихващането е било възможно преди изтичането на давността и за предпоставките за такова прихващане?
Решение

Решение № 84 от 20.07.2017 г. по т. д. № 1934 / 2015 г.

Съдлъжникът и поръчителят по договора за банков кредит и анексите към него, които са физически лица, могат ли да се ползват от защитата на Закона за защита на потребителите, когато кредитополучател е търговец?
Решение

Решение № 14 от 24.07.2017 г. по т. д. № 2800 / 2015 г.

Представлява ли официално заверен препис на оригинал, по смисъла на чл. 183 ГПК, представен по делото препис на частен документ, заверен с оригинален печат „ вярно с оригинала” и подпис на длъжностно лице от Служба за граничен контрол в Република Т. и каква е доказателствената сила на такъв документ?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО