Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1/ Длъжен ли е съдът да приеме за спорно правоотношение, претендирано да бъде установено чрез установителен иск по реда на чл. 124, ал. 1, предл. второ ГПК, преди да е дадена възможност на ответника за отговор на исковата молба, с който да признае или оспори претендираното правоотношение? Твърди се, че определението е постановено в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в определение №655/19.08.2022г. по г. д.№173/2022г. на ВКС, ІV г. о. Искането е обосновано в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. 2/ Иск на работник, чието уволнение е признато за незаконно по надлежни ред, за установяване на правото му да бъде осигуряван на не по-малко от минималния осигурителен доход, съгласно чл. 1а НЕВДПОВ – иск за установяване на право или иск за установяване на факти е? Искането е основано на хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК поради липса на съдебна практика.