съдия Маргарита Георгиева

Avatar
54 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №118/14.02.2020 по дело №3038/2019

При постигнато в предварителния договор съгласие на продавача да бъде учредено право на ползване върху прехвърляемия обект, следва ли това съществено условие да бъде възпроизведено в диспозитива на съдебното решение?

Решение №237/14.01.2020 по дело №695/2019

За изискването за писмена форма на трудовия договор и за установяването на трудово правоотношение между страните, когато работникът твърди, че е сключил трудов договор и добросъвестно е полагал труд на съответната длъжност, но екземпляр от трудовия договор и заверено копие от уведомлението по чл.62, ал.3 КТ до НАП не са му предоставени от работодателя.

Решение №213/19.11.2019 по дело №714/2019

За задължението на въззивния съд при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди да извърши преценка на всички конкретни обстоятелства, имащи значение за прилагането на законовия критерий по чл.52 ЗЗД и да обсъди всички относими факти, доводи и възражения на страните, като в мотивите на решението си посочи кои обуславящи спорното право факти счита за установени и кои счита недоказани.

Определение №705/24.10.2019 по дело №1816/2019

За задълженията на въззивния съд да прецени ефективността на действащия режим на лични отношения при констатирано неизпълнение поради обстоятелства, свързани със заболявания на детето; пречки, създавани от родителя, упражняващ родителските права и отчуждаване на детето.

Решение №159/09.10.2019 по дело №89/2019

За критериите при определяне размера на обезщетението за претърпени от пострадалото лице неимуществени вреди от водено незаконно наказателно производство и за съблюдаването на принципа за справедливост по чл.52 ЗЗД.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО