съдия Мими Фурнаджиева

Avatar
185 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение по чл. 307 ГПК

Решение №57/08.05.2020 по дело №4329/2019

От събраните в производството по отмяна доказателства се установява, че достъпът до вратата на процесното жилище към съответния период е бил безпрепятствен, тъй като вратата на входа не се е заключвала. Пощенските кутии на живеещите във входа се намират от вътрешната страна на вратата на входа; там се намира и рекламното табло. При тези данни е ясно, че в случай на неоткриване на ответната страна на адреса, връчителят на съдебни книжа е следвало за залепи уведомлението по чл. 47 ГПК на вратата на апартамента или на пощенската кутия, респективно – да пусне уведомлението в пощенската кутия. Според записите в съответните съобщения, приложени в делото, връчителят е имал достъп до входната врата на жилището, след като заявява, че адресатите отказват да получат съобщенията и не желаят да отворят вратата, след като разберат, че връчителят е съдебен служител. Свидетелските показания опровергават удостоверената недостъпност до пощенските кутии. Макар към съответния период да не е изрично записано в процесуалния закон правилото, че невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден, такова разбиране се поддържа в съдебната практика. Посещения в сочения порядък не се удостоверяват от връчителя. Ето защо следва да се приеме, че процедурата по призоваване е нарушена и не са били осъществени предпоставките за назначаване на особен представител на ответницата поради това, че не може да бъде намерена на посочения по делото адрес (който съвпада с постоянния и настоящия).
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №9/08.05.2020 по дело №1683/2019

Може ли съдът за личен дълг на единия съпруг да обяви за недействителна по реда на чл. 216 ДОПК цялата разпоредителна сделка, извършена с имот в режим на съпружеска имуществена общност?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №56/08.05.2020 по дело №2755/2019

Ограничен ли е въззивният съд от посоченото във въззивната жалба по въпроси, касаещи правилността на фактическите и правни констатации на първоинстанционното решение?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №33/08.05.2020 по дело №2885/2017

Отговаря ли редакторът на печатно издание за изготвен от трето лице материал, който е публикуван без намеса и който съдържа клеветническа информация, по реда на чл. 49 ЗЗД, вр. чл. 45 ЗЗД?
Противоправно ли е и има ли клеветнически характер изказването на мнение с негативна оценка, пряко или косвено засягащо конкретно лице, когато името му се коментира или предполага във връзка с обществен въпрос, свързан с неговия пост, дейност или занятие?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №34/30.04.2020 по дело №2095/2018

Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.