Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Мими Фурнаджиева

съдия Мими Фурнаджиева

195 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №193/19.01.2021 по дело №4258/2019

За задължението на въззивния съд да изложи собствени мотиви по всички доводи и възражения на страните, доказателствата и тяхното значение, свързани с правилното прилагане на принципа на справедливостта при определянето на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ на обезщетение за претърпени неимуществени вреди.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №216/13.01.2021 по дело №989/2020

При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея поради записването ѝ в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл. 183 ЗЗД?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №194/11.01.2021 по дело №4488/2019

За задължението на въззивния съд да мотивира решението си като обсъди всички доказателства и защитни позиции, включително всички възражения на страните, както и да изложи мотиви.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №195/31.12.2020 по дело №622/2020

Приложима ли е презумпцията за наличие на знание за увреждане по чл. 135, ал. 2 ЗЗД, когато приобретател по увреждащата сделка е малолетно лице?

Определение №831/31.12.2020 по дело №1841/2020

Нищожна ли е вписана законна ипотека върху недвижим имот, ако при вписването й същият не е бил собственост на кредитополучателя, който е гарантирал със същия за вземането на кредитора, е обусловил изхода на спора?