съдия Мими Фурнаджиева

220 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №60184/01.10.2021 по дело №3164/2020

Следва ли мотивите на съдебното решение да съдържат изложение и обсъждане на всички доводи и възражения, посочени във въззивната жалба, и изрични и ясни мотиви?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №60186/01.10.2021 по дело №4185/2020

Относно задължението на съда да обсъди доводите, твърденията и възраженията на страните, както и всички доказателства по делото.

Определение №60637/30.09.2021 по дело №1478/2021

Длъжен ли е съдът, при решаване на въпроса относно прилагането на чл. 201, ал. 2 КТ, да обсъди извършените от пострадалия от трудовата злополука поредица нарушения на установените технологични правила и правила за безопасна работа, в контекста на заеманата от него ръководна длъжност и на вменените му задължения не само по изпълнение на тези правила, но и по тяхното прилагане и контрол?
При присъждане на обезщетение по чл. 200 КТ, когато ищецът претендира обезщетение за претърпените от трудовата злополука неимуществени вреди, приспада ли се полученото обезщетение за временната нетрудоспособност на основание чл. 200, ал. 3 КТ?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №114/17.08.2021 по дело №2339/2020

За задължението на въззивния съд да обсъди доказателствата за всички правно релевантни факти и да посочи кои факти намира за установени и кои за недоказани.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №60155/16.08.2021 по дело №3441/2020

Длъжен ли е съдът да обсъди всички допустими и относими доказателства заедно и поотделно, в тяхната съвкупност и взаимовръзка, при спазване на логическите, опитните и научните правила, като изложи в мотивите си изводи относно правно релевантните факти, твърденията, възраженията и доводите на страните?