съдия Мими Фурнаджиева

Avatar
171 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №232/21.01.2020 по дело №4300/2018

За вероятна недопустимост на обжалваното решение, предвид заявената от касатора още с отговора на исковата молба позиция за липса на правен интерес у ищцата да установи претендираната от нея симулация и да иска да се приложат правилата на прикритото съглашение.

Решение №252/21.01.2020 по дело №566/2019

При невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност, длъжен ли е работодателят да му предложи длъжностите, определени за заемане от лица с намалена трудоспособност, а след като работникът или служителят избере някоя от тях, компетентният здравен орган (в случая ТЕЛК) следва да удостовери дали избраната работа е подходяща за здравословното му състояние?

Решение №231/17.01.2020 по дело №4249/2017

За правилното тълкуване на съглашението между страните, обективирано в анекс към договор за покупко-продажба относно поетото задължение за встъпване в договора при условията на чл. 101 ЗЗД.

Решение №210/16.12.2019 по дело №4163/2018

По приложението на принципа на справедливост при определянето на обезщетението за неимуществени вреди.

Решение №211/11.12.2019 по дело №4260/2018

Когато в хода на образувано досъдебно производство е било осъществено задържане за 72 часа, следва ли съдът при определяне размера на обезщетение по ЗОДОВ да вземе предвид и задържането на ищеца, дори и последният изрично да не е посочил това обстоятелство в исковата молба, но обосновава претенцията си за вреди от цялото незаконно водено срещу него досъдебно производство?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО