loader image
Страницата се зарежда...

съдия Милена Даскалова

51 АКТА 0 КОМЕНТАРА

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

За задължението на въззивният съд въз основа на направените във въззивната жалба оплаквания да обсъди всички наведени възражения и доводи на страните, които са относими и допустими, фактите на които се основават, както и да формира фактическите си и правни изводи въз основа на всички събрани своевременно по надлежния ред доказателства за тези факти като изложи ясни и обосновани мотиви защо счита, че оплакванията и доводите изложени в жалбата са неоснователни. (По отрицателен установителен иск за признаване за установено в отношенията между страните, че ответницата не е собственик на реална част, разположена в новообразуван имот)

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

По съмнение за недопустимост на въззивното решение, доколкото са налице данни за произнасяне по непредявен иск за присъждане на обезщетение за ползване на незастроената част от имот. (По искове на Пловдивска митрополия – Епархия П. за премахне на съществуващата незаконна постройка, построена без надлежни строителни книжа и за заплащане на сума, с която дружеството- ответник се е обогатило неоснователно за сметка на обедняването на Пловдивска митрополия – Епархия П., която сума представлява среднопазарния месечен наем за процесния период)

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Когато ищецът брани правото си на собственост върху имот, при завеждане на дело за собственост, излагайки твърдения за нищожност на правната сделка, довела до отчуждаване на имота от патримониума му, длъжен ли е да заяви всичките си правни основания, които обосновават пороците на прехвърлителната сделка, която формално го е лишила от имота? (Иск по чл. 108 ЗС, в производството по който ищецът се е позовал на недействителност на разпоредителната сделка, с която сам е отчуждил имота, предмет на делото)
Определение

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

За задължението на въззивния съд да обсъди доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, да посочи защо приема едни доводи и възражения и защо не приема други и да обоснове крайните си изводи като посочи доказателствата за тях. (По производство по съдебна делба)
Лятното ни предложение - Месечен абонамент на половин цена - ви очаква до 30.09.2022!
Побързайте! Колкото по-рано, толкова по-изгодно:
+

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!