Съдии Актове, докладвани от съдия Лидия Иванова

съдия Лидия Иванова

Avatar
45 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 36 от 04.03.2012 г. по търг. д. № 156/2012 г.

Относно уважен иск по чл.45 ЗЗД срещу делинквента, допустим ли е пряк иск от увредения срещу застрахователя по застраховка „гражданска отговорност”, ако не е изплатено присъденото обезщетение на пострадалото лице от осъдения делинквент.
Решение

Решение № 38 от 02.08.2010 г. по търг. д. № 908/2009 г.

Относно правото на трето лице, което не е участвувало в производството пред първоинстанционния съд да обжалва решението за откриване на производство по несъстоятелност, постановено по молба на неограничено-отговорен съдружник по чл. 626, ал. 2 ТЗ, когато вземането му не е установено с влязло в сила съдебно решение или влязъл в сила акт, установяващ публичноправно задължение по чл. 613 б. “а”, ал. 2 ТЗ.
Решение

Решение № 176 от 03.11.2010 г. по т.д. № 118/2010 г.

Относно дължимостта на претендираните разходи във връзка със съхранението на суровини и материали е решен от въззивния съд в противоречие с действуващата нормативна уредба и постоянната практика на ВКС, изразена в ППВС № 6/21.12.1979 год., ТР № 1/17.07.2001 год. на ОСГК на ВКС и приложеното р. от 12.01.2005 год. по т.дело № 2177/2003 год. на ВКС, ТК, II т.о.
Решение

Решение № 186 от 26.11.2010 г. по търг. д. № 417/2009 г.

Относно правната квалификация на главния иск, който въпрос е от съществено значение за изхода на спора и е решен от апелативния съд в противоречие с постоянната практика на ВКС.
Решение

Решение № 80 от 16.09.2014 г. по търг. д. № 897/2012 г.

Означава ли изтеклият срок на свидетелството за управление на МПС, че водачът е управлявал превозното средство без свидетелство за управление по смисъла на чл.274, ал.2 КЗ, за да се породи правото на регрес на застрахователя?