съдия Лидия Иванова

Avatar
45 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 64 от 10.09.2012 г. по търг. д. № 193/2011 г.

Императивна ли е разпоредбата на чл.93, ал.2 ЗЗД и в тази връзка нищожна ли е на основание чл.26, ал.1, пр.първо ЗЗД като противоречаща на закона договорна клауза, предвиждаща при неизпълнение връщане на дадения задатък над посочения в закона двоен размер?
Решение

Решение № 36 от 04.03.2012 г. по търг. д. № 156/2012 г.

Относно уважен иск по чл.45 ЗЗД срещу делинквента, допустим ли е пряк иск от увредения срещу застрахователя по застраховка „гражданска отговорност”, ако не е изплатено присъденото обезщетение на пострадалото лице от осъдения делинквент.
Решение

Решение № 38 от 02.08.2010 г. по търг. д. № 908/2009 г.

Относно правото на трето лице, което не е участвувало в производството пред първоинстанционния съд да обжалва решението за откриване на производство по несъстоятелност, постановено по молба на неограничено-отговорен съдружник по чл. 626, ал. 2 ТЗ, когато вземането му не е установено с влязло в сила съдебно решение или влязъл в сила акт, установяващ публичноправно задължение по чл. 613 б. “а”, ал. 2 ТЗ.
Решение

Решение № 186 от 26.11.2010 г. по търг. д. № 417/2009 г.

Относно правната квалификация на главния иск, който въпрос е от съществено значение за изхода на спора и е решен от апелативния съд в противоречие с постоянната практика на ВКС.
Решение

Решение № 176 от 03.11.2010 г. по т.д. № 118/2010 г.

Относно дължимостта на претендираните разходи във връзка със съхранението на суровини и материали е решен от въззивния съд в противоречие с действуващата нормативна уредба и постоянната практика на ВКС, изразена в ППВС № 6/21.12.1979 год., ТР № 1/17.07.2001 год. на ОСГК на ВКС и приложеното р. от 12.01.2005 год. по т.дело № 2177/2003 год. на ВКС, ТК, II т.о.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО