съдия Лазар Груев

Avatar
1 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 1 от 10.02.2012 г. по тълк. д. № 1/2011 г.

1. Нищожно ли е съдебно решение, обявено по реда на чл. 189, ал. 3, изр. 2 ГПК /отм./ и чл. 236, ал. 3, изр. 2 ГПК, при което съдията, неподписал решението е избран за съдия в друг съд или е бил в обективна невъзможност да стори това?
2. Нищожно ли е съдебно решение, при подписването на което някой от съдиите е бил избран за съдия в друг съд?