Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Капка Юстиниянова

съдия Капка Юстиниянова

161 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 14 от 06.03.2017 г. по т. д. № 50113/2016 г.

Дали прехвърлитерят на търговско предприятие следва да отговоря солидарно с приобретателя за задължения, възникнали от договор за наем след прехвърляне на предприятието?
Решение

Решение № 361 от 21.12.2012 г. по гр. д. № 105/2012 г.

Налице ли е начало на срока по чл. 345, ал. 1 КТ само в случаите при получаване от работника или служителя на нарочно уведомление от съда, че е възстановен на работа или този срок започва да тече и от узнаването по друг начин на влязлото в сила решение на съда затова, който е решен от въззивния съд в противоречие със задължителната практика на ВКС?
Решение

Решение № 363 от 10.01.2012 г. по гр. д. № 354 / 2011 г.

Относно съдържанието на искането на работодателя до ищцата за вземане на обяснения, допустимо ли е заповедта за дисциплинарно уволнение да се мотивира чрез препращане към друг акт, който е доведен до знанието на работника или служителя и относно момента, от който започва да тече срокът по чл. 194, ал. 1, пр. 1 КТ за налагане на дисциплинарното наказание.
Решение

Решение № 359 от 19.11.2012 г. по гр. д. № 159/2012 г.

Дали изявлението на поставения под ограничено запрещение, че е получил сумата по договора без същото да е потвърдено от попечителя му е достатъчно доказателство за действителното получаване на сумите, предвид това, че същият не може да изразява правновалидна воля при разпоредителни сделки? Заплащането на претендираната сума и получаването и от ответницата следва ли да се докажат от ищеца при условията на пълно и главно доказване, както и следва ли въззивният съд да се произнесе по всички наведени от страната искания, доводи и възражения и да изложи мотиви защо не ги приема?
Решение

Решение № 297 от 06.11.2012 г. по гр. д. № 176/2012 г.

Относно критериите за формиране на основателно предположение, че придобитото имущество е свързано с престъпната дейност на лицето и предпоставките за изключване на предположението, че придобитото имущество е свързано с престъпна дейност.