съдия Красимир Влахов

съдия Красимир Влахов
89 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Красимир Влахов е роден на 24 септември 1972 г. Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски” през 1994 г. Бил е младши съдия в Софийския градски съд, от 1997 г. е съдия в Софийския районен съд. През 2001 г. става заместник-председател и ръководител на гражданската колегия на СРС. От 2004 г. до 2008 г. е съдия в Софийския градски съд, а след това е командирован във Върховния касационен съд. На 22 декември 2008 г. става председател на Софийския районен съд. На 5 април 2012 година е избран от ВСС за зам.-председател на ВКС. Бил е преподавател по гражданско право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”, лектор в Центъра за обучение на адвокати. Съавтор е на книгата „Вещно право-практически проблеми”, автор е на „Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс”, както и на множество статии в специализирани правни списания. Владее английски и руски език.
Решение на ВКС

Решение № 125 от 30.10.2018 г. по гр. д. № 3932/2017 г

За необходимостта при извършване на делбата съдът да изследва възможността всеки съделител да получи реален дял в натура, при съобразяване на предвидената в чл. 201 ЗУТ процедура за поделяне на урегулиран поземлен имот.
Определение

Определение № 497 от 09.10.2018 г. по т. д. № 1877/2018 г.

Относно преценката за приложимостта на чл. 98 ЗС, когато в дворното място има две или повече самостоятелни сгради, към която несамостоятелна постройка в същото място би могла да бъде принадлежност. (по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)
Представлява ли „уговаряне на друго” по смисъла на чл. 98 ЗС, уговореното общо ползване на несамостоятелна постройка от собствениците на самостоятелни сгради в общо дворно място, и длъжен ли е съдът, сезиран с иск за собственост на тази постройка на основание изтекла придобивна давност в полза на някой от тези собственици, да съобрази наличието на такава уговорка. (по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
Решение

Решение № 106 от 05.10.2018 г. по гр. д. № 4550/2017 г.

Досежно критериите, въз основа на които съдът следва да формира извода си за идентичност на недвижими имоти, когато същата е спорна.
Решение

Решение № 105 от 05.10.2018 г. по гр. д. № 4239/2017 г.

Относно допустимостта в първата фаза на делбеното производство съделителите да възразяват срещу участието на друг съделител в делбата поради нищожността на извършеното в негова полза разпореждане на сънаследник или съсобственик с правата му от имуществото, предмет на делбата, когато действителността на това разпореждане е без значение за обема на правата на съделителя, релевирал възражението.
Определение

Определение № 121 от 22.06.2018 г. по гр. д. № 2049/2018 г.

Налице ли е правен интерес от предявяване на негаторен иск, с който се търси защита срещу правни действия/ бездействия на ответниците, свързани с ползването на съсобствен с ищеца недвижим имот, както и преодоляване по съдебен ред на тяхното несъгласие за извършване на действия, които според ищеца са необходими и полезни за общия имот?