съдия Костадинка Недкова

137 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №16/08.01.2021 по дело №2401/2020

Дали е налице правен интерес за акционер да предяви установителен иск за прогласяване нищожност на договор за покупко-продажба на недвижим имот, съставляващ основен актив на акционерното дружество, който договор е сключен от дружеството, в което е акционер, и дали това дава отражение върху имуществените права, инкорпорирани в акцията?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №188/29.12.2020 по дело №1082/2019

Допустимо ли е при наследяване на поименни налични акции от няколко наследника да се приложат правилата за наследяване и разпределение на вземания, като се отчитат единствено естеството на акцията и на правата, които тя материализира?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №135/19.11.2020 по дело №1066/2019

за критериите за установяване дали договорни клаузи накърняват добрите нрави.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №134/18.11.2020 по дело №1422/2019

Може ли обезщетението за неимуществени вреди да бъде намалено от съда по чл.51, ал.2 ЗЗД в хипотеза, в която ответникът е направил своевременно общо възражение за съпричиняване, без да сочи конкретни действия или бездействия, с които пострадалият е допринесъл за реализиране на вредоносните последици, на основание, че ответната страна е участвала в процесуални действие, свързани с доказване на такива конкретни действия или бездействия?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №112/28.10.2020 по дело №1721/2019

Допустимо ли е, предвид специалната регламентация на състоянието на банкова несъстоятелност, предпоставките за установяването й и специалната уредба на производството по несъстоятелност на банка в ЗКИ и ЗБ, „знание за неплатежоспособност“ по смисъла на чл. 59, ал. 3 ЗБН да се обоснове със знание за решението на УС на БНБ за поставяне на съответната банка под специален надзор?