Съдии Актове, докладвани от съдия Костадинка Недкова

съдия Костадинка Недкова

съдия Костадинка Недкова
134 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №135/19.11.2020 по дело №1066/2019

за критериите за установяване дали договорни клаузи накърняват добрите нрави.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №134/18.11.2020 по дело №1422/2019

Може ли обезщетението за неимуществени вреди да бъде намалено от съда по чл.51, ал.2 ЗЗД в хипотеза, в която ответникът е направил своевременно общо възражение за съпричиняване, без да сочи конкретни действия или бездействия, с които пострадалият е допринесъл за реализиране на вредоносните последици, на основание, че ответната страна е участвала в процесуални действие, свързани с доказване на такива конкретни действия или бездействия?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №112/28.10.2020 по дело №1721/2019

Допустимо ли е, предвид специалната регламентация на състоянието на банкова несъстоятелност, предпоставките за установяването й и специалната уредба на производството по несъстоятелност на банка в ЗКИ и ЗБ, „знание за неплатежоспособност“ по смисъла на чл. 59, ал. 3 ЗБН да се обоснове със знание за решението на УС на БНБ за поставяне на съответната банка под специален надзор?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №111/06.10.2020 по дело №1843/2019

Въззивното решение е очевидно неправилно, тъй като са разгледани два иска по чл.55, ал.1, пр.1-во ЗЗД, за всеки от които е формирана воля от съда при определяне поотделно на дължимия размер, като е допусната техническа /математическа/ грешка в мотивите при определяне на сбора на общата присъдена сума, която грешка не се отразява на формираната воля на съда по всеки от исковете по чл.55, ал.1, пр.1-во ЗЗД.
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 2 от 13.07.2020 г. по тълк. д. № 2/2018 г.

1. Погасяват ли се по чл. 739, ал. 1 ТЗ непредявените в производството по несъстоятелност и неупражнените права, когато производството по несъстоятелност е прекратено с решение по чл. 632, ал. 4 ТЗ без да се е развила фаза по предявяване и приемане на вземанията?
2. Какви са последиците от спиране на основание чл. 632, ал. 5 ТЗ на производството по несъстоятелност по отношение предявяването на исковете по чл. 649, ал. 1 ТЗ и чл. 694 ТЗ, развитието на производството по тях и течението на срока по чл. 649, ал. 1 ТЗ?