Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Камелия Маринова

съдия Камелия Маринова

227 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №126/11.01.2021 по дело №812/2020

Следва ли стойността на свободното имущество, което не е предмет на общи или частни завещателни разпореждания или дарения и от което наследниците получават части съобразно права им по закон, да бъде взета предвид, за да се прецени дали е налице накърняване на запазената част по чл. 29 ЗН и ако се установи такова накърняване, то тогава, то тогава разликата в стойността до пълния размер на запазената част да бъде допълнена чрез намаляване на дарението?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №117/22.12.2020 по дело №780/2020

В действителност ли разясненията в т.8 на ППВС № 5 от 1972 г. относно предпоставките за изключителност не са актуални при действащия Семеен кодекс с цел преценка дали въззивното решение не противоречи на практиката на ВКС по решение № 73 от 13.07.2015 г. по гр.д. № 4874/2014 г., I г.о.?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №127/22.12.2020 по дело №1053/2020

За преценка дали не е очевидно неправилен извода на окръжния съд, че нормата на чл.537, ал.2 ГПК се прилага и по отношение на актове за общинска собственост.

Определение №210/15.12.2020 по дело №3625/2020

Допустимо ли е и има ли правен интерес в производството по реда на чл. 61 ЗН, образувано по молба на държавата при условията на чл. 11 ЗН, да бъде проведено производство по чл. 51 ЗН?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №122/03.12.2020 по дело №3549/2019

Представляват ли „държане“ по смисъла на чл. 76 ЗС, фактически състояния, при които се упражнява власт върху вещ, но които не произтичат от договор между собственика или владелеца, а се извършват с тяхно съгласие или това са търпими действия?