loader image
Страницата се зарежда...

съдия Камелия Маринова

268 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №60433/06.12.2021 по дело №2583/2021

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди поотделно и в тяхната съвкупност всички събрани доказателства и всички изложени от страните доводи и възражения, да посочи защо приема едни доводи и възражения, а други не приема и да обоснове крайните си изводи като посочи доказателства за тях?
Длъжен ли е въззивният съд на основание чл. 266, ал. 3 ГПК да допусне изготвянето на своевременно поискана повторна съдебно-техническа експертиза, която първоинстанционният съд е отказал да допусне или в изпълнение на разпоредбата на чл. 195 ГПК за безпротиворечивото изясняване на делото от фактическа страна и за установяване на фактите, които са от значение за решаване на делото, сам да назначи такава?
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №60101/25.11.2021 по дело №484/2021

1. Дали не е очевидно неправилен извода на съда, че употребеното в договора за доброволна делба от 16.05.1957 г. глаголно време в израза „приемат да получат като дял от същия имот сумата 2000 лв.“ установява, че сумата е платена при сключването на договора, която преценка следва да се извърши с оглед граматическите правила в българския език и значението, което носи употребата на глаголи в сегашно време и несвършен вид следван от глагол в свършен вид?
2. Как се определя придобитото в режим на съпружеска имуществена общност, ако по време на брака е сключен договор за доброволна делба на наследствен на единия съпруг имот и определения с договора паричен еквивалент на дела на другите съделители не съответства на правата им в съсобствеността?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №60100/17.11.2021 по дело №110/2021

За възможността за разрешаване по исков ред на само спор, по който се претендират права по реституция по ЗСПЗЗ, но е налице влязло в сила решение на административния орган, с което е отказано възстановяването на собствеността.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №60123/16.11.2021 по дело №50/2021

Необходимо ли е наследникът да демонстрира спрямо останалите завладяването на имота в хипотеза, когато владението е предадено от наследодателя на лице, което след смъртта му има качеството наследник по закон?

Определение №60391/05.11.2021 по дело №2362/2021

Кои са допустимите доказателствени средства, чрез които в производство по чл. 33, ал. 2 ЗС се установява фактът на поканата и фактът на нейното връчване и респ. отказът за приемане на предложението?

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!