съдия Камелия Маринова

Avatar
196 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №86/26.05.2020 по дело №1108/2020

Дали даденото тълкуване в практиката на ВКС по приложението на чл.264 ДОПК се прилага и при вписване на съдебни решения?

Решение №15/27.02.2020 по дело №1628/2019

Относно възможността част от дворно място, попадащо извън регулация, за което няма данни юридически и фактически да е отнето от собствениците и да е приобщено и обработвано от ТКЗС, ДЗС и др., да се придобие по давност и за действието на чл.86 ЗС по отношение на такива имоти.
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №80/24.02.2020 по дело №3048/2019

За допустимите доказателствени средства за установяване момента на изграждане на сграда в груб строеж, при спор между бивши съпрузи и строителство в имот, собственост на единия съпруг, извършен при действието на ЗУТ.
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №81/24.02.2020 по дело №3076/2019

Владелец ли е и то добросъвестен лицето, закупило недвижим имот от несобственик и противопоставящо възражение по чл.70, ал.2 ЗС на лице, закупило същия имот от същия праводател и вписало акта си преди този на лицето, претендиращо придобивна давност /който въпрос е свързан с мотивите на съда, че продавач, който не е собственик не може да предаде владението на купувач и такъв купувач не може да бъде добросъвестен с оглед действието на вписването и нормите, уреждащи правата на приобретатели от един и същ праводател?

Определение №36/14.02.2020 по дело №4818/2019

Подлежи ли на вписване влязло в сила съдебно решение за отнемане на незаконно придобито имущество, ако предмет на отнемането не е недвижим имот?