Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Камелия Маринова

съдия Камелия Маринова

Avatar
209 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №61/16.10.2020 по дело №2827/2019

Следва ли, ако в хода на делото, образувано по иска, квалифициран по чл. 109 ЗСвъв вр. с чл. 52 ЗС, е безспорно установено, че засадения дървесен вид в имота на ответника е на предвиденото от закона минимално допустимо отстояние, да бъде постановено премахването му с аргумент бъдещото му израстване?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №63/15.10.2020 по дело №233/2020

Съгласно нормата на чл.24, ал.2 ЗКИР поземлен имот е част от земната повърхност, определена с граници съобразно правото на собственост. Практиката на ВКС е дала и се придържа към тълкуването, че определящ индивидуализиращ белег на вещните права са техните граници, а не площта им, която е функция на границите. В кадастралната карта поземлените имоти следва да бъдат отразени съобразно границите на правото на собственост. Следователно релевантно при спор за собственост, произтичащ от отразена в кадастралната карта граница между два съседни имота, е установяването на границите на правото на собственост на всяка от страните, следващи от придобивното основание и при отчитане дали впоследствие са се осъществили факти, водещи до промяна на спорната граница.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №62/15.10.2020 по дело №4388/2019

За преценка допустимостта на въззивното решение с оглед определената от първоинстанционния съд квалификация на иска по чл.109 ЗС и от въззивния съд по чл.108 ЗС при искова молба, съдържаща твърдения, че ищците са собственици на имота, а ответникът на съседен имот с определено място за достъп до пътя, което той използва само за вход към имота си, а спорната площ покрил с чакъл и асфалт и неправомерно си устроил изход за автомобили до същия път и петитум да освободи завзетата площ от имота и да предаде владението върху нея.

Определение №423/07.10.2020 по дело №1265/2020

За значението на констативен нотариален акт по чл. 587, ал. 1 ГПК, с който поради грешка на нотариуса /прилагане на сега действащия Закон за наследството, вместо приложимия към датата на откриването му Закон за наследството-отм-/ са признати по-голям обем права от притежаваните, при заявено от ползващите се от акта лица възражение за придобивна давност на идеална част от възстановени по реда на ЗСПЗЗ имоти и от кой момент започва да тече давностния срок – от снабдяването с констативния нотариален акт или от узнаването на това обстоятелство от останалите съсобственици?

Определение №165/06.10.2020 по дело №2114/2020

1. Кога се поражда правото за наследяване на наследниците по закон от IV ред и следва ли при условие, че няма живи наследници от III ред, направили отказ от наследство, тези от IV-ред да бъдат вписани в Удостоверението за наследници? 2. Единствено и само в Удостоверението за наследници ли се удостоверява качеството наследник или след отказа от наследство на наследниците от по-горен ред това може да бъде удостоверено от удостоверението за родствени връзки?