Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Кристияна Генковска

съдия Кристияна Генковска

Avatar
66 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №305/29.09.2020 по дело №1639/2020

Какви са правните последици от спиране на основание чл. 632, ал. 5 ТЗ на производството по несъстоятелност по отношение предявяване на по иск по чл. 694 ТЗ?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №50/26.06.2020 по дело №489/2019

Валиден ли е договор за встъпване в дълг, сключен между кредитор, придобил вземането въз основа на цесия, която не е била съобщена на длъжника по прехвърленото вземане от цедента, и трето лице? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)
Приложим ли е ЗЗП по отношение на физическите лица, встъпили в задължение на търговец- кредитополучател по договор за банков кредит? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №51/29.06.2020 по дело №613/2019

Относно задължението на въззивния съд да изложи съображения по наведените от страните доводи и релевантните за спора доказателства.
Следва ли съдът да извърши преценка на правомерността на действията на всички участници в ПТП и на връзката между техните действия и настъпването на инцидента с оглед наведените доводи на страните?

Определение №353/26.05.2020 по дело №2370/2019

Дали изменението на договор за лизинг по отношение на размера на лизинговите вноски, договорената лихва и сроковете за плащане погасява задължението на лизингополучателя по първоначално сключения договор, заменя ли го с други, нови и различни правоотношения от тези по съществуващия договор за лизинг, т.е. представлява ли обективна новация?

Определение №333/18.05.2020 по дело №2029/2019

Следва ли при постановяване на своето решение въззивният съд да обсъди всички възражения и доводи на страните, както и събраните доказателства за релевантните факти, на които те се основават и да изложи мотиви по тях?