съдия Камелия Ефремова

Avatar
139 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №188/14.01.2020 по дело №106/2019

В какъв състав следва да бъде разгледано делото след обезсилване на въззивното и първоинстанционното решение от Върховен касационен съд и връщането му за ново разглеждане?

Решение №187/13.01.2020 по дело №3093/2018

Недостатъците на престирания резултат, предмет на изработката, погасяват ли задължението на възложителя за заплащане на уговореното възнаграждение или пораждат за него права, които следва да бъдат упражнени по реда на чл. 265 ЗЗД?

Определение №707/11.12.2019 по дело №1489/2019

Относно начина на процедиране на съда по несъстоятелността при подадена молба за възобновяване на производството по несъстоятелност.

Решение №136/17.10.2019 по дело №2673/2018

С оглед диспозитивното начало в гражданския процес, допустимо ли е съдът да основе решението си на невъведен от ответника в процеса факт или възражение, при което, излизайки извън рамките на законовите си правомощия, да отмени първоинстанционното решение и да отхвърли предявения иск на незаявено с въззивната жалба основание за неправилност на решението?

Определение №586/24.09.2019 по дело №1996/2019

За доказване правата на вносителя, при представен документ, установяващ правото на собственост, следва ли да се представи и удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания на имота

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО