Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За начина, по който следва да бъде извършена преценката на свидетелските показания в хипотеза като настоящата и по-специално по въпроса за правомощията на въззивния съд при извършването на преценка на събраните по делото гласни доказателства в хипотеза, при която разпитаните като свидетели близки роднини на страна в исков процес са конституирани в производството пред въззивния съд по реда на чл. 227 ГПК.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Може ли да бъде придобита по давност реална част от урегулиран поземлен имот в хипотезата на чл. 200, ал. 2 ЗУТ при условие, че реалната част е от урегулирания поземлен имот с приложена регулация, а имотът, към който се твърди присъединяване представлява част от УПИ (парцел), предвиден за обществено мероприятие без приложена регулация?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

е в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение №45/05.03.2019 г. по гр. д. №1365/2018 г. на ВКС, ІV г. о. и решение №50/22.05.2019 г. по гр. д. №1441/2018 г. на ВКС, І г. о. Поддържа, че с въззивната жалба е направено оплакване във връзка с доклада по делото и приложението на чл. 146 ГПК, тъй като първата инстанция не му е указала за кои твърдени от него факти не сочи доказателства. Счита, че с оглед направеното оплакване във въззивната жалба и след като въззивната инстанция също не е дала указания за кои твърдени факти не се сочат доказателства, които да бъдат събрани по реда на чл. 266, ал. 3 ГПК, то е допуснала съществено процесуално нарушение.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1. „Допустимо ли е при тълкуване действителната обща воля на страните да се разглеждат не само писмените уговорки в договора, но и поведението на страните по време на изпълнението на договора, вкл. как са изпълнявани задълженията по него след сключването му или договорът се тълкува само на база вписаните в него уговорки”. Според касаторите произнасянето на въззивния съд по този въпрос е в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение №147/06.11.2020 г. по гр. д. №3283/2019 г. на ВКС, III г. о.; решение №85/24.07.2015 г. по гр. д. №1207/2014 г. на ВКС, III г. о. и решение №37/23.04.2021 г. по гр. д. №3033/2018 г. на ВКС, I т. о. Поддържат, че съгласно константната съдебна практика, съдът при преценката на облигационните отношения между страните е длъжен да извърши тълкуване на договора, при спазване на предвидените в чл. 20 ЗЗД критерии като действителната воля на страните следва да бъде изведена както от писмените уговорки в договора, така и от поведението на страните преди и след сключването му и при изясняване действителната обща воля на страните съдът може да изследва и това как са изпълнявани задълженията по споразумението след сключването му. Считат, че въззивният съд не е извършил преценка на действителната обща воля на страните относно това каква сграда е следвало да бъде построена, съответно каква сграда е построена в действителност, и дали намеренията на ищците относно действително построената сграда са били да я държат съобразно договора, а именно: безвъзмездно за срок от пет години, след което – срещу заплащане на наемна цена. Поддържат, че поведението на ответника след сключването на договора налага извода, че процесната сграда не е построена по договора от 17.02.2004 г., а представлява различна постройка, която е закупена от трето лице. Поддържа, че ако страна по договора го изпълнява в съответствие с тезата на отсрещната страна за неговото съдържание, това й поведение е преценимо към установяване на действителната обща воля. Твърдят, че сключвайки договор за покупко-продажба на процесния имот, ответникът е извършил извънсъдебно признаване на обстоятелството, че не е носител на право на собственост върху предмета на сделката. Поддържат, че след като ответникът със собственото си поведение след сключването на договора по същество отрича наличието на облигационно отношение, свързано с процесната постройка, следва да се приеме, че действителната воля на страните по договора не се е отнасяла до нея, а до различна постройка с временен характер, чието изграждане не е извършено.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

„след като ответникът в отговорът на исковата молба не е приложил всички доказателства и посочил всички искания и възражения при даване ход на делото, съгласно чл. 131 и чл. 133 ГПК, следва ли да се допускат нови доказателства и то във фазата на касационното производство“. Поддържа, че по този въпрос произнасянето на предходната касационна инстанция и на въззивният съд са в противоречие със задължителната практика на ВКС, обективирана в ТР №1/2013 г. по т. д. №1/2013 г. на ОСГТК на ВКС. Поддържа, че предмет на делото е приложението на РП от 1991 г., респ. 1977 г. и има ли разлика между оградната линия и имотната и регулационна линия като произнасянето на въззивната инстанция единствено по въпроса дали РП от 1952 г. е приложен, е извън предмета на делото.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД и кои са критериите, които трябва да се съобразят, и как те се отнасят към конкретно установените обстоятелства по делото, при определяне на дължимото обезщетение за неимуществени вреди, в случай на предявен иск за обезщетение пряко към застрахователя по задължителна застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите”?