съдия Светлана Калинова

Avatar
251 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №370/25.09.2020 по дело №1416/2020

Следва ли помещение от приземен етаж, което по архитектурен проект за приземния етаж е предвидено като складово помещение /маза/ и което е оставено извън предмета на прехвърлителна сделка за първия етаж и част от приземния етаж, да се приеме, че е принадлежност към втория жилищен етаж, към който с прехвърлителната сделка, въз основа на която е придобит, не е прехвърлено складово помещение /маза/ от приземния етаж?

Определение №129/17.07.2020 по дело №1860/2020

За обстоятелствата, които съдът следва да вземе предвид при извършването на преценка дали са налице предпоставките за освобождаване от държавна такса и разноски в исковия процес и за момента, към който се извършва преценката.

Определение №125/16.07.2020 по дело №1677/2020

Длъжна ли е въззивната инстанция при осъществяване на контрола върху обжалвания акт да констатира дали дадените указания от първоинстанционния съд за отстраняване нередовност на исковата молба са правилни и релевантни за спора, както и какви са последиците за ищеца от неизпълнение на неправилни и неясни указания на съда за отстраняване нередовност на исковата молба и води ли до връщане на молбата?

Определение №110/09.07.2020 по дело №1629/2020

Налице ли е правен интерес за кредитор на съсобственик по реда на чл. 134 ЗЗД да упражни правото на длъжника да предяви иск за делба?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №62/06.07.2020 по дело №2517/2019

С оглед необходимостта от проверка правилността на извода на въззивния съд за значението, което има за основателността на предявения отрицателен установителен иск обстоятелството, дали протокол, съставен на основание чл.45, ал.4 ППЗСПЗЗ за идентификация на възстановените имоти, е съставен по надлежния ред и може ли от него да се направи извод за кои точно имоти е възстановено правото на собственост с решението на ПК, доколкото по реда на чл.45, ал.4 ППЗСПЗЗ се определят застроените и прилежащите площи към сградите и съоръженията от имуществото на организациите по пар. 12 ПЗР ЗСПЗЗ, разположени извън границите на урбанизираните територии, за наличието на каквито сгради в решението не се споменава.
Вземете годишен абонамент с 20% отстъпка. Използвайте промо код BTW20 до 30.09.2020Абонамент