съдия Жанин Силдарева

Avatar
304 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение по чл. 290 ГПК

Решение № 970 от 22.12.2009 г. по гр. д. № 5287/2008 г.

Относно допустимостта на съдебна делба на съсобствен при равни права незастроен УПИ, в който могат да се построят две жилищни сгради.
Решение

Решение № 828 от 22.12.2009 г. по гр. д. № 2572/2008 г.

Внасянето на имот в ТКЗС от някои от съсобствениците, придобит на основание наследяване, не го легитимира като собственик на целия имот. За да придобие изключителни права върху него, той следва да установи, че е придобил такова право на основание делба или друга правна сделка или въз основа упражняване на давностно владение.
Решение

Решение № 861 от 20.11.2009 г. по гр. д. № 3007/2008 г.

Не е установено страните да са сключили договор за продажба на моторното превозно средство по предвидения в закона ред – чл. 144 ЗДвП, поради което не е възникнало и задължение за заплащане на цената на вещта.
Решение

Решение № 465 от 21.06.2000 г. по гр. д. № 1568/2000 г.

Разпоредбата на чл. 66 ЗС не намира приложение, когато собственик на терена е отстъпил право на строеж на част от предвидените за изграждане със застроителния план и одобрен архитектурен проект самостоятелни обекти в многоетажна сграда.