съдия Жанин Силдарева

Avatar
304 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 329 от 18.10.2012 г. по гр. д. № 305/2012 г.

От кой момент започва да тече придобивна давност върху земеделска земя, за която в решението на поземлената комисия /общинската служба по земеделие/ е посочено, че попада в терен по пар. 4 ПЗР на ЗСПЗЗ и подлежи на възстановяване по реда на чл. 28 ППЗСПЗЗ ?
Решение

Решение № 296 от 29.11.2012 г. по гр. д. № 320/2011 г.

Кой период на владение се отнася забраната на чл. 10, ал. 13 ЗСПЗЗ и дали нормата дерогира института на придобивната давност по отношение на земеделски имоти, които се владеят от трети лица в продължение на повече от 10 години от възстановяването на собствеността на бившите им собственици?
Решение

Решение № 299 от 16.05.2012 г. по гр. д. № 196/2010 г.

Относно правния статут на обектите в сградата с предназначение културен клуб и втори салон.
Решение

Решение № 269 от 03.08.2012 г. по гр. д. № 643/2011 г.

Следва ли ищецът, който се позовава на придобивна давност, текла при действието на чл. 86 ЗС преди изменението в ДВ бр. 31/1990 г., освен предпоставките на чл. 79, ал. 1 ЗС, да доказва, че имотът е бил собственост на частно лице и съставянето на Акт за държавна собственост, съотв. на Акт за общинска собственост и актуването на недвижим имот като стар държавен основание ли е за възникване на правото на собственост в партимониума на държавата, респ. на общината, по които е констатирана противоречива съдебна практика ?
Решение

Решение № 270 от 26.06.2012 г. по гр. д. № 1056/2011 г.

Владелецът, чието владение е основано на предварителен договор дължи ли обезщетение на собственика за това, че го лишава от ползването на имота докато предварителния договор е в сила и има ли правата по чл. 71 ЗС?
Вземете годишен абонамент с 20% отстъпка. Използвайте промо код BTW20 до 30.09.2020Абонамент