съдия Жанин Силдарева

304 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 42 от 23.03.2017 г. по гр. д. № 3342 / 2016 г.

Предмет на иска е само 1500/3977 части от имота, за които е установено че се владеят от ответницата. Като е уважил иска за целия имот съдът се е произнесъл извън заявения петитум, поради което решението в тази част е недопустимо. Това е основание да се обезсилят както първоинстанционното, така и въззивното, с което първоинстанционното е потвърдено в тази част.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение № 365 от 22.10.2012 г. по гр. д. № 17/2012 г.

Оригинерен, или деривативен способ за придобиване на вещни права е публичната продан. Публичната продан на чужд имот прави ли добросъвестния купувач собственик? По силата на чл. 482, във вр. с чл. 496, ал. 2 ГПК могат ли да бъдат противопоставени права на трети лица, на последващ купувач на имота, когато тези права вече са били противопоставени на взискателя и има влязло в сила решение, с което иска им е отхвърлен по отношение на взискателя ?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение № 366 от 22.10.2012 г. по гр. д. № 64/2012 г.

Придобива ли дял другия съпруг при прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане, ако не е живял заедно със съпруга-длъжник и не е полагал грижи, при изрично твърдение на ищцата по иск за собственост за липса на принос?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение № 349 от 21.05.2012 г. по гр. д. № 453/2010 г.

Относно частта, с която е уважен предявеният от [фирма] – Х. против Е. Я. Х., действуващ като [фирма] иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК, а правният въпрос, обусловил допускането е свързан с приложението на чл. 20 ЗЗД.
Решение

Решение № 325 от 27.09.2012 г. по гр. д. № 1718/2009 г.

Дали обект от многоетажна сграда става годен предмет на гражданския оборот преди завършване на сградата в груб строеж – изпълнени ограждащи стени и покрив. Твърди, че този въпрос се решава противоречиво от съдилищата, в подкрепа на което представя решения, както и че даденото разрешение от съда противоречи на преобладаващото разбиране, че обекти на гражданския оборот възникват след построяване на сградата в груб строеж – външни стени и покрив?